Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Vishnukrutam Shiva Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Vishnukrutam Shiva Stotram in Kannada:

॥ ವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಓ~ಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾ ಪುರುಷಾಯ
ಸರ್ವಗುಣಸಙ್ಖ್ಯಾನಾಯಾನನ್ತಾಯಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮ ಇತಿ ॥ ೧ ॥

ಭಜೇ ಭವಾನ್ಯಾ ರಣಪಾದಪಙ್ಕಜಂ ಭಗಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಪರಂ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಭಕ್ತೇಷ್ವಲಂ ಭಾವಿತಭೂತಭಾವನಂ ಭವಾಪಹಂ ತ್ವಾ ಭವಭಾವಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ ೨ ॥

ನ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಗುಣಚಿತವೃತ್ತಿಭಿರ್ನಿರೀಕ್ಷತೋ ಹ್ಯಣ್ವಪಿ ದೃಷ್ಟಿರಜ್ಯತೇ |
ಈಶೇ ಯಥಾ ನೋಽಜಿತಮನ್ಯುರಂಹಸಾಂ ಕಸ್ತಂ ನ ಮನ್ಯೇತ ಜಿಗೀಪುರಾತ್ಮನಃ ॥ ೩ ॥

ಅಸದ್ದೃಶೋ ಯಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾಯಯಾ ಕ್ಷೀಬೇವ ಮಧ್ವಾಸವತಾಮ್ರಲೋಚನಃ |
ನ ನಾಗವಧ್ವೋಽರ್ಹಣ ಈಶಿರೇ ಹ್ರಿಯಾ ಯತ್ಪಾದಯೋಃ ಸ್ಪರ್ಶನಧರ್ಷಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಃ ॥ ೪ ॥

ಯಮಾಹುರಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಜನ್ಮಸಂಯಮಂ ತ್ರಿಭಿರ್ವಿಹೀನಂ ಯಮನನ್ತಮೃಷ್ಟಯಃ |
ನ ವೇದಸಿದ್ಧಾರ್ಥಮಿವ ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಥಿತಂ ಭೂಮಣ್ಡಲಂ ಮೂರ್ಧಸಹಸ್ರಧಾಮಸು ॥ ೫ ॥

ಯಸ್ಯಾದ್ಯ ಆಸೀದ್ಗುಣವಿಗ್ರಹೋ ಮಹಾನ್ವಿಜ್ಞಾನಧಿಷ್ಣ್ಯೋ ಭಗವಾನಜಃ ಕಿಲ |
ಯತ್ಸಂಭವೋಽಹಂ ತ್ರಿವೃತಾ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವೈಕಾರಿಕಂ ತಾಮಸಮೈನ್ದ್ರಿಯಂ ಸೃಜೇ ॥ ೬ ॥

ಏತೇ ವಯಂ ಯಸ್ಯ ವಶೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ಶಕುನ್ತಾ ಇವ ಸೂತ್ರಯನ್ತ್ರಿತಾಃ |
ಮಹಾನಹಮ್ ವೈಕೃತತಾಮಸೇನ್ದ್ರಿಯಾಃ ಸ್ರುಜಾಮ ಸರ್ವೇ ಯದನುಗ್ರಹಾದಿದಮ್ ॥ ೭ ॥

ಯನ್ನಿರ್ಮಿತಾಂ ಕರ್ಹ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಪರ್ವಣೀಂ ಮಾಯಾಂ ಜನೋಽಯಂ ಗುಣಸರ್ಗಮೋಹಿತಃ |
ನ ವೇದ ನಿಸ್ತಾರಣಯೋಗಮಞ್ಜಸಾ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ ವಿಲಯೋದಯಾತ್ಮನೇ ॥ ೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನ್ತರ್ವರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾತ್ಪಮ್ ॥

Also Read:

Vishnukrutam Shiva Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top