Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Chandramoulisha Stotram in Kannada:

॥ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಓ~ಂಕಾರಜಪರತಾನಾಮೋಙ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಮುದಾ ವಿವೃಣ್ವಾನಮ್ |
ಓಜಃಪ್ರದಂ ನತೇಭ್ಯಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ॥ ೧ ॥

ನಮ್ರಸುರಾಸುರನಿಕರಂ ನಳಿನಾಹಙ್ಕಾರಹಾರಿಪದಯುಗಳಮ್ |
ನಮದಿಷ್ಟದಾನಧೀರಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮನನಾದ್ಯತ್ಪದಯೋಃ ಖಲು ಮಹತೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಜವಾತ್ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ |
ಮನ್ದೇತರಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಮನಿಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ॥ ೩ ॥

ಶಿತಿಕಣ್ಠಮಿನ್ದುದಿನಕರಶುಚಿಲೋಚನಮಮ್ಬುಜಾಕ್ಷವಿಧಿಸೇವ್ಯಮ್ |
ನತಮತಿದಾನಧುರೀಣಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ॥ ೪ ॥

ವಾಚೋ ವಿನಿವರ್ತನ್ತೇ ಯಸ್ಮಾದಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಹ ಹೃದೈವೇತಿ |
ಗೀಯನ್ತೇ ಶ್ರುತಿತತಿಭಿಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ॥ ೫ ॥

ಯಚ್ಛನ್ತಿ ಯತ್ಪದಾಂಬುಜಭಕ್ತಾಃ ಕುತುಕಾತ್ಸ್ವಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ |
ಸರ್ವಾನಪಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ॥ ೬ ॥

ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಮನುವರ್ಣೈರಾದೌ ಕ್ಲೃಪ್ತಾಂ ಸ್ತುತಿಂ ಪಠನ್ನೇನಾಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ಯ ದೃಢಾಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾ~ಂಲ್ಲಭೇತ ಮುಕ್ತಿಮಪಿ ॥ ೭ ॥

ಇತಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu