Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi

Chandramoulisha Stotram in Marathi:

॥ चन्द्रमौलीश स्तोत्रम ॥
ऒँकारजपरतानामोङ्कारार्थं मुदा विवृण्वानम ।
ओजःप्रदं नतेभ्यस्तमहं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 1 ॥

नम्रसुरासुरनिकरं नळिनाहङ्कारहारिपदयुगळम ।
नमदिष्टदानधीरं सततं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 2 ॥

मननाद्यत्पदयोः खलु महतीं सिद्धिं जवात्प्रपद्यन्ते ।
मन्देतरलक्ष्मीप्रदमनिशं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 3 ॥

शितिकण्ठमिन्दुदिनकरशुचिलोचनमम्बुजाक्षविधिसेव्यम ।
नतमतिदानधुरीणं सततं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 4 ॥

वाचो विनिवर्तन्ते यस्मादप्राप्य सह हृदैवेति ।
गीयन्ते श्रुतिततिभिस्तमहं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 5 ॥

यच्छन्ति यत्पदांबुजभक्ताः कुतुकात्स्वभक्तेभ्यः ।
सर्वानपि पुरुषार्थांस्तमहं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 6 ॥

पञ्चाक्षरमनुवर्णैरादौ क्लृप्तां स्तुतिं पठन्नेनाम ।
प्राप्य दृढां शिवभक्तिं भुक्त्वा भोगाँल्लभेत मुक्तिमपि ॥ 7 ॥

इति चन्द्रमौलीशस्तोत्रं संपूर्णम ॥

Also Read:

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top