Ashtaka

Shri Balakrishnashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಯತ್ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಸದ್ವೃಷ್ಟಿಸಿಕ್ತಾ ಭಕ್ತಾ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ಭವನ್ತಿ ಸುಖಿನಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಸ್ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 1॥

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯಾತ್ಕ್ಷೋಣ್ಯಾಮಂಕ್ಷು ಜಾತಂ ಮಹದ್ಯಶಃ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 2॥

ಸ್ವೀಯವಿಶ್ಲೇಷಜಕ್ಲೇಶೋ ನಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಸುಖೋದಿತಃ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 3॥

ಸುಸ್ಥಿರಂ ಸುದೃಢಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ ಸತ್ವರಮ್ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 4॥

ಸುಸಮ್ಪದಾ ಸತ್ಕಲಯಾ ಸದ್ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧಿಗಾಮಿನೀ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 5॥

ಅನನ್ಯಾಽಹೈತುಕೀ ಪೂರ್ಣಾ ಸ ಭಕ್ತಿಃ ಸುದೃಢಾ ಭವೇತ್ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 6॥

ಇಯತ್ತಾರಹಿತೋ ನಿತ್ಯ ಆನನ್ದಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇಽನಿಶಮ್ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶಪಾದಾಬ್ಜೇ ರತಿಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಮಲಾ ಪರಾ ।
ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರಿಂ ಭಜೇ ॥ 8॥

ಅಷ್ಟಕಂ ಶ್ರೀಬಾಲಹರೇರಿದಂ ಮಂಗಲಕೃತ್ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಪಠೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲಂ ವಿನ್ದೇತ್ಸ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯಚರಣೈಕತಾನ-
ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾತ್ಮಜಶ್ರೀಜೀವನೇಶಜೀವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment