Ashtaka

Shri Bhairav Ashtakam Lyrics in English

śrībhairavāṣṭakam Lyrics in English:

॥ sriganesaya namah ॥

॥ sriumamahesvarabhyam namah ॥

॥ srigurave namah ॥

॥ sribhairavaya namah ॥

sakalakalusahari dhurtadustantakari
suciracaritacari mundamaunjipracari ।
karakalitakapali kundali dandapanih
sa bhavatu sukhakari bhairavo bhavahari ॥ 1॥

vividharasavilasavilasitam navavadhuravadhutaparakramam ।
madavidhunitagospadagospadam bhavapadam satatam satatam smare ॥ 2॥

amalakamalanetram carucandravatamsam
sakalagunagaristham kaminikamarupam ।
parihrtaparitapam dakininasahetum
bhaja jana sivarupam bhairavam bhutanatham ॥ 3॥

sabalabalavighatam ksetrapalaikapalam
vikatakatikaralam hyattahasam visalam ।
karagatakaravalam nagayajnopavitam
bhaja jana sivarupam bhairavam bhutanatham ॥ 4॥

bhavabhayapariharam yoginitrasakaram
sakalasuraganesam carucandrarkanetram ।
mukutarucirabhalam muktamalam visalam
bhaja jana sivarupam bhairavam bhutanatham ॥ 5॥

caturbhujam sankhagadadharayudham
pitambaram sandrapayodasaubhagam ।
srivatsalaksmim galasobhikaustubham
silapradam sankararaksanam bhaje ॥ 6॥

lokabhiramam bhuvanabhiramam
priyabhiramam yasasabhiramam ।
kirtyabhiramam tapasa’bhiramam
tam bhutanatham saranam prapadye ॥ 7॥

adyam brahmasanatanam suciparam siddhipradam kamadam
sevyam bhaktisamanvitam hariharaih saham sadhubhih ।
yogyam yogavicaritam yugadharam yogyananam yoginam
vande’ham sakalam kalankarahitam satsevitam bhairavam ॥ 8॥

॥ phalasrutih ॥

bhairavastakamidam punyam pratahkale pathennarah ।
duhsvapnanasanam tasya vanchitarthaphalam bhavet ॥ 9॥

rajadvare vivade ca sangrame sankatettatha ।
rajnakruddhena ca”jnapte satrubandhagatetatha
daridrascaduhkhanasaya pathitavyam samahitaih ।
na tesam jayate kincida durlabham bhuvi vanchitam ॥10॥

॥ iti sriskande mahapurane pancame’vantikhande
avantiksetramahatmya”ntargate sribhairavastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment