Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalabhairava Ashtakam Lyrics in English

Shri Bhairav Ashtakam Lyrics in English

śrībhairavāṣṭakam Lyrics in English: ॥ sriganesaya namah ॥ ॥ sriumamahesvarabhyam namah ॥ ॥ srigurave namah ॥ ॥ sribhairavaya namah ॥ sakalakalusahari dhurtadustantakari suciracaritacari mundamaunjipracari । karakalitakapali kundali dandapanih sa bhavatu sukhakari bhairavo bhavahari ॥ 1॥ vividharasavilasavilasitam navavadhuravadhutaparakramam । madavidhunitagospadagospadam bhavapadam satatam satatam smare ॥ 2॥ amalakamalanetram carucandravatamsam sakalagunagaristham kaminikamarupam । parihrtaparitapam dakininasahetum bhaja jana sivarupam […]

Shri Kalabhairavashtakam Lyrics in English

Sri Kalabhairava Ashtakam in English: ॥ śrīkālabhairavāṣṭakam ॥ angasundaratvaninditangajatavaibhavam bhrngasarvagarvaharidehakantisobhitam । mangalaughadanadaksapadapadmasamsmrtim srngasailavasinam namami kalabhairavam ॥ 1 ॥ padanamramukalokavakpradanadiksitam vedavedyamisamodavardhisubhradidhitim । adarena devatabhirarcitanghripankajam srngasailavasinam namami kalabhairavam ॥ 2 ॥ ambujaksaminduvaktramindiresanayakam kambukanthamistadanadhutakalpapadapam । ambaradibhutarupamambarayitambaram srngasailavasinam namami kalabhairavam ॥ 3 ॥ mandabhagyamapyaram surendratulyavaibhavam sundaram ca kamato’pi samvidhaya santatam । palayantamatmajatamadaratpita yatha srngasailavasinam namami kalabhairavam ॥ 4 ॥ […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in English With Meaning

Lyrics in English: Deva-Raaja-Sevyamaana– Paavana-Angghri-Pangkajam Vyaal- a-Yajnya-Suutram-Indu-Shekhara- m Krpaakaram Naarada-[A]adi-Yogi– Vrnda-Vanditam Digambaram Kaashikaa-Pura-Adhin- aatha-Kaalabhairavam Bhaje || 1 || Bhaanu-Kotti-Bhaasvara- m Bhavaabdhi-Taarakam Param Niila-Kannttham-Iipsita-A- rtha-Daayakam Trilocanam Kaala-Kaalam-Ambuja– Akssam-Akssa-Shuulam-Akssaram K- aashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala- bhairavam Bhaje || 2 || Shuula-Ttangka-Paasha– Danndda-Paannim-Aadi-Kaarannam- Shyaama-Kaayam-Aadi-Devam-Akss- aram Nir-Aamayam Bhiimavikramam Prabhum Vicitra-Taannddava-Priyam Kaash- ikaa-Pura-Adhinaatha-Kaalabhai- ravam Bhaje || 3 || Bhukti-Mukti-Daayakam Prashasta-Caaru-Vigraham Bhakta- -Vatsalam Sthitam Samasta-Loka-Vigraham […]

Scroll to top