Ashtaka

Shri Bhairav Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಭೈರವಾಯ ನಮಃ ॥

ಸಕಲಕಲುಷಹಾರೀ ಧೂರ್ತದುಷ್ಟಾನ್ತಕಾರೀ
ಸುಚಿರಚರಿತಚಾರೀ ಮುಂಡಮೌಂಜೀಪ್ರಚಾರೀ ।
ಕರಕಲಿತಕಪಾಲೀ ಕುಂಡಲೀ ದಂಡಪಾಣಿಃ
ಸ ಭವತು ಸುಖಕಾರೀ ಭೈರವೋ ಭಾವಹಾರೀ ॥ 1॥

ವಿವಿಧರಾಸವಿಲಾಸವಿಲಾಸಿತಂ ನವವಧೂರವಧೂತಪರಾಕ್ರಮಮ್ ।
ಮದವಿಧೂಣಿತಗೋಷ್ಪದಗೋಷ್ಪದಂ ಭವಪದಂ ಸತತಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರೇ ॥ 2॥

ಅಮಲಕಮಲನೇತ್ರಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಂ
ಸಕಲಗುಣಗರಿಷ್ಠಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮರೂಪಮ್ ।
ಪರಿಹೃತಪರಿತಾಪಂ ಡಾಕಿನೀನಾಶಹೇತುಂ
ಭಜ ಜನ ಶಿವರೂಪಂ ಭೈರವಂ ಭೂತನಾಥಮ್ ॥ 3॥

ಸಬಲಬಲವಿಘಾತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೈಕಪಾಲಂ
ವಿಕಟಕಟಿಕರಾಲಂ ಹ್ಯಟ್ಟಹಾಸಂ ವಿಶಾಲಮ್ ।
ಕರಗತಕರವಾಲಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ
ಭಜ ಜನ ಶಿವರೂಪಂ ಭೈರವಂ ಭೂತನಾಥಮ್ ॥ 4॥

ಭವಭಯಪರಿಹಾರಂ ಯೋಗಿನೀತ್ರಾಸಕಾರಂ
ಸಕಲಸುರಗಣೇಶಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಾರ್ಕನೇತ್ರಮ್ ।
ಮುಕುಟರುಚಿರಭಾಲಂ ಮುಕ್ತಮಾಲಂ ವಿಶಾಲಂ
ಭಜ ಜನ ಶಿವರೂಪಂ ಭೈರವಂ ಭೂತನಾಥಮ್ ॥ 5॥

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖಗದಾಧರಾಯುಧಂ
ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಸಾನ್ದ್ರಪಯೋದಸೌಭಗಮ್ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಗಲಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ
ಶೀಲಪ್ರದಂ ಶಂಕರರಕ್ಷಣಂ ಭಜೇ ॥ 6॥

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಭುವನಾಭಿರಾಮಂ
ಪ್ರಿಯಾಭಿರಾಮಂ ಯಶಸಾಭಿರಾಮಮ್ ।
ಕೀರ್ತ್ಯಾಭಿರಾಮಂ ತಪಸಾಽಭಿರಾಮಂ
ತಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 7॥

ಆದ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಂ ಶುಚಿಪರಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಕಾಮದಂ
ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಂ ಹರಿಹರೈಃ ಸಹಂ ಸಾಧುಭಿಃ ।
ಯೋಗ್ಯಂ ಯೋಗವಿಚಾರಿತಂ ಯುಗಧರಂ ಯೋಗ್ಯಾನನಂ ಯೋಗಿನಂ
ವನ್ದೇಽಹಂ ಸಕಲಂ ಕಲಂಕರಹಿತಂ ಸತ್ಸೇವಿತಂ ಭೈರವಮ್ ॥ 8॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಭೈರವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ತಸ್ಯ ವಾಂಛಿತರ್ಥಫಲಂ ಭವೇತ್ ॥ 9॥

ರಾಜದ್ವಾರೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇತ್ತಥಾ ।
ರಾಜ್ಞಾಕ್ರುದ್ಧೇನ ಚಾಽಽಜ್ಞಪ್ತೇ ಶತ್ರುಬನ್ಧಗತೇತಥಾ
ದಾರಿದ್ರಶ್ಚದುಃಖನಾಶಾಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ।
ನ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೇ ಕಿಂಚಿದ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವಿ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥10॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಂಚಮೇಽವನ್ತೀಖಂಡೇ
ಅವನ್ತೀಕ್ಷೇತ್ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಽಽನ್ತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥