Ashtaka

Shri Bhairav Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ॥

ਸਕਲਕਲੁਸ਼ਹਾਰੀ ਧੂਰ੍ਤਦੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਾਰੀ
ਸੁਚਿਰਚਰਿਤਚਾਰੀ ਮੁਣ੍ਡਮੌਞ੍ਜੀਪ੍ਰਚਾਰੀ ।
ਕਰਕਲਿਤਕਪਾਲੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਃ
ਸ ਭਵਤੁ ਸੁਖਕਾਰੀ ਭੈਰਵੋ ਭਾਵਹਾਰੀ ॥ ੧॥

ਵਿਵਿਧਰਾਸਵਿਲਾਸਵਿਲਾਸਿਤਂ ਨਵਵਧੂਰਵਧੂਤਪਰਾਕ੍ਰਮਮ੍ ।
ਮਦਵਿਧੂਣਿਤਗੋਸ਼੍ਪਦਗੋਸ਼੍ਪਦਂ ਭਵਪਦਂ ਸਤਤਂ ਸਤਤਂ ਸ੍ਮਰੇ ॥ ੨॥

ਅਮਲਕਮਲਨੇਤ੍ਰਂ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤਂਸਂ
ਸਕਲਗੁਣਗਰਿਸ਼੍ਠਂ ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਰੂਪਮ੍ ।
ਪਰਿਹਤਪਰਿਤਾਪਂ ਡਾਕਿਨੀਨਾਸ਼ਹੇਤੁਂ
ਭਜ ਜਨ ਸ਼ਿਵਰੂਪਂ ਭੈਰਵਂ ਭੂਤਨਾਥਮ੍ ॥ ੩॥

ਸਬਲਬਲਵਿਘਾਤਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲੈਕਪਾਲਂ
ਵਿਕਟਕਟਿਕਰਾਲਂ ਹ੍ਯਟ੍ਟਹਾਸਂ ਵਿਸ਼ਾਲਮ੍ ।
ਕਰਗਤਕਰਵਾਲਂ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਂ
ਭਜ ਜਨ ਸ਼ਿਵਰੂਪਂ ਭੈਰਵਂ ਭੂਤਨਾਥਮ੍ ॥ ੪॥

ਭਵਭਯਪਰਿਹਾਰਂ ਯੋਗਿਨੀਤ੍ਰਾਸਕਾਰਂ
ਸਕਲਸੁਰਗਣੇਸ਼ਂ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਨੇਤ੍ਰਮ੍ ।
ਮੁਕੁਟਰੁਚਿਰਭਾਲਂ ਮੁਕ੍ਤਮਾਲਂ ਵਿਸ਼ਾਲਂ
ਭਜ ਜਨ ਸ਼ਿਵਰੂਪਂ ਭੈਰਵਂ ਭੂਤਨਾਥਮ੍ ॥ ੫॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਂ ਸ਼ਙ੍ਖਗਦਾਧਰਾਯੁਧਂ
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਂ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਪਯੋਦਸੌਭਗਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਗਲਸ਼ੋਭਿਕੌਸ੍ਤੁਭਂ
ਸ਼ੀਲਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਭਜੇ ॥ ੬॥

ਲੋਕਾਭਿਰਾਮਂ ਭੁਵਨਾਭਿਰਾਮਂ
ਪ੍ਰਿਯਾਭਿਰਾਮਂ ਯਸ਼ਸਾਭਿਰਾਮਮ੍ ।
ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾਭਿਰਾਮਂ ਤਪਸਾऽਭਿਰਾਮਂ
ਤਂ ਭੂਤਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੭॥

ਆਦ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਨਾਤਨਂ ਸ਼ੁਚਿਪਰਂ ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਂ ਕਾਮਦਂ
ਸੇਵ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਂ ਹਰਿਹਰੈਃ ਸਹਂ ਸਾਧੁਭਿਃ ।
ਯੋਗ੍ਯਂ ਯੋਗਵਿਚਾਰਿਤਂ ਯੁਗਧਰਂ ਯੋਗ੍ਯਾਨਨਂ ਯੋਗਿਨਂ
ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਸਕਲਂ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਂ ਸਤ੍ਸੇਵਿਤਂ ਭੈਰਵਮ੍ ॥ ੮॥

॥ ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥

ਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲੇ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਂ ਤਸ੍ਯ ਵਾਞ੍ਛਿਤਰ੍ਥਫਲਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੯॥

ਰਾਜਦ੍ਵਾਰੇ ਵਿਵਾਦੇ ਚ ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮੇ ਸਙ੍ਕਟੇਤ੍ਤਥਾ ।
ਰਾਜ੍ਞਾਕ੍ਰੁਦ੍ਧੇਨ ਚਾऽऽਜ੍ਞਪ੍ਤੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਬਨ੍ਧਗਤੇਤਥਾ
ਦਾਰਿਦ੍ਰਸ਼੍ਚਦੁਃਖਨਾਸ਼ਾਯ ਪਠਿਤਵ੍ਯਂ ਸਮਾਹਿਤੈਃ ।
ਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਜਾਯਤੇ ਕਿਞ੍ਚਿਦ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਭੁਵਿ ਵਾਞ੍ਛਿਤਮ੍ ॥੧੦॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਾਨ੍ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਪਞ੍ਚਮੇऽਵਨ੍ਤੀਖਣ੍ਡੇ
ਅਵਨ੍ਤੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਾऽऽਨ੍ਤਰ੍ਗਤੇ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet