Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭವಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಭವಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಂಗಂ ಕರಿಶೈಲಮಂಜನಗಿರೀಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಸಿಂಹಾಚಲಂ
ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಚ ಬದರೀನಾರಾಯಣಂ ನೈಮಿಷಮ್ ।
ಶ್ರೀಮದ್ವಾರವತೀಪ್ರಯಾಗಮಥುರಾಯೋಧ್ಯಾಗಯಾಪುಷ್ಕರಂ
ಶಾಲಗ್ರಾಮಗಿರಿಂ ನಿಷೇವ್ಯ ರಮತೇ ರಾಮಾನುಜೋಽಯಂ ಮುನಿಃ ॥ 1॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕೃತಿನಾಂ ಚರನ್ತಿ ಗುರವಃ ಕೈಂಕರ್ಯನಿಷ್ಠಾ ಹರೇಃ
ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಯೋಗಿನಾಯಕಮಣಿಃ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಾಲಯಾಃ ।
ಭೋಗ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರರತ್ನಚರಮಶ್ಲೋಕಾನುಸನ್ಧಾಯಿನೋ
ವನ್ದ್ಯಾ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 2॥

ಸ ಶ್ರೀಮಾನ್ಪರಮಃಪುಮಾನಥ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾವತಾರಸ್ತತೋ
ಜಾತಾ ವ್ಯೂಹಪರಮ್ಪರಾಃ ಸುರಚಿತಾಃ ಶ್ರೀಕೇಶವಾದ್ಯಾಃ ಪರಾಃ ।
ಏಕಾಮ್ಭೋನಿಧಿಶೇಷಭೋಗಶಯನನ್ಯಗ್ರೋಧಪತ್ರಾಶ್ರಯ-
ಕ್ಷೀರೋದನ್ವದನನ್ತತಲ್ಪಸುಖದಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 3॥

ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಯೋಗಿಪೂರ್ಣಯಮುನಾವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಲಾಧರಾಃ
ನಾಥಃ ಕಾರಿತನೂಜಸೈನ್ಯಪರಮಾಃ ಶ್ರೀಮಾಂಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ ।
ಚಂಡಾದ್ಯಾಃ ಕುಮುದಾದಯಃ ಪರಿಜನಾ ನಿತ್ಯಾಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಶ್ಚ ಯೇ
ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಿವಾಸಿನೋಽಮರವರಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 4॥

ಮತ್ಸ್ಯಃ-ಕೂರ್ಮ-ವರಾಹ-ಮಾನವಹರಿಃ ಶ್ರೀವಾಮನೋ-ಭಾರ್ಗವಃ
ಶ್ರೀರಾಮೋ-ಬಲದೇವದೇವಕಿಸುತೌ-ಕಲ್ಕೀ ದಶೈತೇ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಥ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯಗೋಪ್ಯರ್ಚ್ಚಾವತಾರಾಃ ಶುಭಾಃ
ಶ್ರೀರಂಗಾದಿಸಮಸ್ತಧಾಮನಿಲಯಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 5॥

ಶ್ರೀಭೂಮಿರ್ವಿಮಲಾದಯೋ ನವಸುಧಾಪದ್ಮಾಧೃತಾಃ ಶಕ್ತಯೋ
ವೇದಾ ವೇದವತೀ ಧರಾಪಿ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಕೇಶಾಲಯಾ ।
ದೇವೀ ಭಾರ್ಗವಭಾಮಿನೀ ಜನಕಜಾ ಸಾ ರೇವತೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ
ವೇದಾದ್ಯಾಃಪ್ರಭಯಾನ್ವಿತಾ ದಶ ರಮಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥

ಶತ್ರುಧ್ವಂಸಿ ಸುದರ್ಶನಂ ಸುಖಕರಂ ಶ್ರೀಪಾಂಚಜನ್ಯಸ್ಸದಾ
ಬಾಣಾಃ ಶಾರ್ಂಗಮಮಹರ್ಷಜನಕಂ ಕೌಮೌದಕೀ ನನ್ದಕಃ ।
ಸತ್ಪದ್ಮಂ ಮುಸಲಂ ಹಲಂ ಚ ಪರಶುರ್ದಿವ್ಯಾಯುಧಾನಿ ಪ್ರಭೋಃ
ಸೇನಾಧೀಶಖಗೇಶಭೋಗಿಪತಯಃ ಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 7॥

ಹಂಸೋ ಧರ್ಮನಿದರ್ಶನೋ ಹರಿಮುಖೋ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಧನ್ವನ್ತರಿಃ
ಪಾಥೋಽಜೋಮಿಥುನೋದಿತೋಹರಿರಲಂಕಾರಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪೃಥುಃ ।
ಆದ್ಯೋ ವೇದಮುಖಶ್ಚ ಜನ್ಮನಿಲಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ವೈ ವಿರಾಟ್
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪನಿವಾಸಿಜೀವಹೃದಯಃ ಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 8॥

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಮುನಿರ್ಹ್ಯನನ್ತಮುನಯಃ ಶ್ರೀಸಮ್ಪ್ರದಾಯಾದಿಮಾ
ಯೇಽನ್ಯೇ ಭೂತಭವಿಷ್ಯದೃಶ್ಯಸಮಯೇ ಶ್ರೀರಂಗಭೂಭೂಷಣಾಃ ।
ಯೇ ವೈ ಭಾಗವತಾಃ ಸುಖಾ ದಶಗಣಾ ಭೃತ್ಯಾ ನರಾ ವಾನರಾಃ
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೋ ನರವರಾಃಕುರ್ವನ್ತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 9॥

ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸುಶ್ಲೋಕಸಂಕೀರ್ತನಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶೇನ ಯತ್ ।
ಭಕ್ತಾ ಯೇ ಪ್ರಪಠನ್ತಿ ಶುದ್ಧಮನಸಃ ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲಹೃತ್ಪಂಕಜಾ-
ಸ್ತೇಷಾಂವಾಂಛಿತಮಂಗಲಮ್ಪ್ರಕುರುತೇ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ಮಾಧವಃ ॥ 10॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top