Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್

68 Views

ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಸುಧಾಧಾಮನೈಜಾಧರಾಧಾರವೇಣುಂ ಕರಾಗ್ರೈರುದಗ್ರೈರತಿವ್ಯಗ್ರಶೀಲೈಃ ।
ಸದಾ ಪೂರಯಂಶ್ಚಾರಯನ್ಗೋವರೂಥಾನ್ಪುರಃ ಪ್ರಾದುರಾಸ್ತಾಂ ಮಮಾಭೀರವೀರಃ ॥ 1॥

ಯಶೋದಾಯಶೋದಾನದಕ್ಷಾಮ್ಬುಜಾಕ್ಷ ಪ್ರತೀಪಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಹಾಣಪ್ರವೀಣ ।
ನಿಜಾಪಾಂಗಸಂಗೋದ್ಭವಾನಂಗಗೋಪಾಂಗನಾಪಾಂಗನೃತ್ಯಾಂಗಣೀಭೂತದೇಹ ॥ 2॥

ಸದಾ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿಕಾಸಾಧಕಾರ್ಥ ಪ್ರತಾಪಪ್ರಸಾದಪ್ರಭೋ ಕೃಷ್ಣದೇವ ।
ಅನಂಗೀಕೃತಾನಂಗಸೇವ್ಯನ್ತರಂಗ ಪ್ರವಿಷ್ಟಪ್ರತಾಪಾಘಹೃನ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 3॥

ರಮಾಕಾನ್ತ ಶಾನ್ತ ಪ್ರತೀಪಾನ್ತ ಮೇಽತಃ ಸ್ಥಿರೀಭೂತಪಾದಾಮ್ಬುಜಸ್ತ್ವಂ ಭವಾಶು ।
ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣೇತಿ ನಾಮ ತ್ವದೀಯಂ ವಿಭೋ ಗೃಹ್ಣತೋ ಹೇ ಯಶೋದಾಕಿಶೋರ ॥ 4॥

ಸ್ಫುರದ್ರಂಗಭೂಮಿಷ್ಠಮಂಚೋಪವಿಷ್ಟೋಚ್ಛಲಚ್ಛತ್ರಪಕ್ಷೇ ಭಯಂಚಾನಿನೀಷೋ ।
ಅಲಿವ್ರಾತಜುಷ್ಟೋತ್ತಮಸ್ರಗ್ಧರ ಶ್ರೀಮನೋಮನ್ದಿರ ತ್ವಂ ಹರೇ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 5॥

ಸ್ವರಸ್ಮೇರ ಕಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಸ್ಮಾನ್ಸ್ವತೋ ನ ಸ್ಮರಸ್ಯಮ್ಬುಜಸ್ಮೇರನೇತ್ರನುಕಮ್ಪಿನ್ ।
ಸ್ಮಿತೋದ್ಭಾವಿತಾನಂಗಗೋಪಾಂಗನಾಂಗೋಲ್ಲಸತ್ಸ್ವಾಂಗಸತ್ಸಂಗ ಲಮ್ಭೇಶ ಪಾಹಿ ॥ 6॥

ರಮಾರಾಮ ರಾಮಾಮನೋಹಾರಿವೇಷೋದ್ಧತಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಾಘಪಾಪಕ್ಷಯೇಶ ।
ದರೋತ್ಫುಲ್ಲಪಂಕೇರುಹಸ್ಮರೇಹಾಸಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹನ್ನನ್ದಸೂನೋ ಪ್ರಸೀದ ॥ 7॥

ಕುರಂಗೀದೃಶಾಮಂಗಸಂಗೇನ ಶಶ್ವನ್ನಿಜಾನನ್ದದಾನನ್ದಕನ್ದಾತಿಕಾಲ ।
ಕಲಿದೋದ್ಭವೋದ್ಭೂತಪಂಕೇರುಹಾಕ್ಷ ಸ್ವಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾಕ್ತಪಾದ ಪ್ರಸಾದ ॥ 8॥

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕೇನಾನುಯಾತೋ ಭುಜಂಗೇ ಶಯಾನಂ ಹರಿಂ ಸಂಸ್ತವೀತಿ ।
ರತಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣೇ ಭವತ್ಯಾಶು ನಿತ್ಯಾ ಕಿಮನ್ಯೈಃ ಫಲೈರ್ಫಲ್ಗುಭಿಃ ಸೇವಕಸ್ಯ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಟ್ಠಲೇಶ್ವರರಚಿತಂ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *