Ashtaka

Shri Chandrashekharabharati Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿಷ್ಯವೃನ್ದಸೇವಿತಂ ಸಮಸ್ತದೋಷವರ್ಜಿತಂ
ಭಸ್ಮಮನ್ದ್ರರಾಜಿತಂ ಪವಿತ್ರದಂಡಶೋಭಿತಂ ।
ನಮ್ರಲೋಕಪೂಜಿತಂ ಸುರಾಧಿರಾಜಭಾವಿತಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 1॥

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಪೂಜನಪ್ರಸಕ್ತಚಿತ್ತಮಾನಸಂ
ಸತ್ತ್ವಬೋಧನಾಸ್ತಹೃದ್ಯಶಿಷ್ಯವರ್ಗಸಾಧ್ವಸಂ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಕಾನ್ತಿಕಾನ್ತವಕ್ತ್ರಸಾರಸಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 2॥

ಪಾದಪದ್ಮನಮ್ರಕಾಮಿತಾರ್ಥಕಲ್ಪಪಾದಪಂ
ಸತ್ಪ್ರಸಕ್ತಿಶುದ್ಧಚಿತ್ತಭೂಮಿತಾಪಸಾಧಿಪಂ ।
ವಿಸ್ಮಿತಾತ್ಮಹೃತ್ತಮಿಸ್ರವಾರಣೇ ದಿನಾಧಿಪಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 3॥

ಪ್ರಾಕ್ತನಾತಿಭಾಗ್ಯರಾಶಿಲಬ್ಧಶೈವತೇಜಸಂ
ಶಂಕರಾರ್ಯಸಾಮ್ಪ್ರದಾಯಬೋಧನೈಕಮಾನಸಂ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಭಾಷ್ಯತತ್ತ್ವವೇದಿನಂ ಮಹೌಜಸಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 4॥

ಶೃಂಗಶೈಲಧರ್ಮಪೀಠಶೋಭಮಾನಮೂರ್ತಿಕಂ
ಶಂಕರಾರ್ಯಶಾರದಾಪದಾರ್ಚಕಂ ಸುಬೋಧಕಂ ।
ಚಕ್ರರಾಜಪೂಜಕಂ ಕಿರೀಟಚಾರುಮಸ್ತಕಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 5॥

ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಲಕ್ಷಿತಂ ಸಮಗ್ರರಾಜಪೂಜಿತಂ
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪಂಡಿತಂ ಸ್ವಧರ್ಮರಕ್ಷಣೀರತಂ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲ್ಯಮನ್ದಿತಂ ಪಯೋಧಿಜಾಕಟಾಕ್ಷಿತಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 6॥

ಗದ್ಯಪದ್ಯವಾಕ್ಷ್ರವಾಹದೇವತಾರ್ಯಸನ್ನಿಭಂ
ಜ್ಞಾನವಾರ್ಧಿಕೌಸ್ತುಭಂ ಸುಕರ್ಮನಿಷ್ಠವಲ್ಲಭಂ ।
ದುಷ್ಟಲೋಕದುರ್ಲಭಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಶುಭಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 7॥

ಖಂಡಿತಾನ್ಯದರ್ಶನಂ ಸಮರ್ಥಿತಾತ್ಮದರ್ಶನಂ
ಪಾಪತಾಪಮರ್ದನಂ ಸುಪಕ್ಷಸರ್ವಸಾಧನಂ ।
ಭೂತಜಾತವಾರಣಂ ನಿವಾಸಭೂಮಿಪಾವನಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಯರಾಜಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।