Ashtaka

Shri Dainya Ashtakam Lyrics in English

śrīdainyāṣṭakam Lyrics in English:

srikrsna gokuladhisa nandagopatanudbhava ।
yasodagarbhasambhuta mayi dine krpam kuru ॥ 1॥

vrajananda vrajavasa vrajastrihrdayasthita ।
vrajalilakrtam nityam mayi dine krpam kuru ॥ 2॥

sribhagavatabhavartharasatman rasikatmaka ।
namalilavilasartham mayi dine krpam kuru ॥ 3॥

yasodahrdayananda vihitaṅganariṅgana ।
alakavrtavaktrabja mayi dine krpam kuru ॥ 4॥

virahartivratasthatman gunaganasrutipriya ।
mahadainyadayodbhuta mayi dine krpam kuru ॥ 5॥

atyasaktajanasakta paroksabhajanapriya ।
paramanandasandoha mayi dine krpam kuru ॥ 6॥

nirodhasuddhahrdaya dayitagitamohita ।
atyantikaviyogatman mayi dine krpam kuru ॥ 7॥

svacaryahrdayasthayililasatayutaprabho ।
sarvatha saranam yate mayi dine krpam kuru ॥ 8॥

॥ iti sriharidasaviracitam dainyasṭakam samaptam ॥