Ashtaka

Shri Dayananda Ashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଦୟାନନ୍ଦାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀଦୟାନନ୍ଦାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଓଂ
ଶ୍ରୀରାମଜୟମ୍ ।
ଓଂ ସଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜସ୍ଵାମିନେ ନମୋ ନମଃ ।

ଅଥ ଶ୍ରୀଦୟାନନ୍ଦାଷ୍ଟକମ୍ ।
ସରସ୍ଵତୀକୃପାପାତ୍ରଂ ଦୟାନନ୍ଦସରସ୍ଵତୀମ୍ ।
ୟତିଶ୍ରେଷ୍ଠଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଦୟାର୍ଦ୍ରାକ୍ଷଂ ସ୍ମିତାନନମ୍ ॥ ୧॥

ଵେଦାନ୍ତସାରସଦ୍ବୋଧଂ ଲୋକସେଵନସୁଵ୍ରତମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଦୟାର୍ଦ୍ରାକ୍ଷକୃପାକରମ୍ ॥ ୨॥

ଗୀତାସାରୋପଦେଶଂ ଚ ଗୀତସତ୍କଵିତାପ୍ରିୟମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଦୟାଙ୍କିତସୁଭାଷିତମ୍ ॥ ୩॥

ଅଦ୍ଵୈତବୋଧକଂ ଵନ୍ଦେ ଵିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତବୋଧକମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଦୟାର୍ଦ୍ରାନନସାନ୍ତ୍ଵନମ୍ ॥ ୪॥

ଦୟାକୂଟଂ ତପସ୍କୂଟଂ ଵିଦ୍ୟାକୂଟଵିରାଜକମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଦୟାଦିସୁଗୁଣାଶ୍ରୟମ୍ ॥ ୫॥

ଗଙ୍ଗାତୀରପ୍ରବୋଧଂ ଚ ଗଙ୍ଗାପାରତପସ୍ସ୍ଥଲମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଦୟାଗଙ୍ଗାସ୍ରଵାସ୍ରଵମ୍ ॥ ୬॥

ପରମାର୍ଥଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ତତ୍ତ୍ଵବୋଧନତଲ୍ଲଜମ୍ ।
ଶ୍ରୀଦୟାନନ୍ଦଶିଷ୍ୟାର୍ୟଂ ଶାନ୍ତସତ୍ତ୍ଵଗୁଣାସ୍ପଦମ୍ ॥ ୭॥

ଭାରତଶ୍ରେଷ୍ଠରତ୍ନଂ ଚ ସର୍ଵଲୋକସୁକୀର୍ତିତମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟକଶ୍ଲୋକକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୮॥

ଗୀତସ୍ତୋତ୍ରପ୍ରମୋଦାୟ ଜ୍ଞାନାଚାର୍ୟାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ।
ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵୀଣାୟ ଦୟାନନ୍ଦାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥

ତ୍ୟାଗରାଜଗୁରୁସ୍ଵାମିଶିଷ୍ୟାପୁଷ୍ପାଭିଲେଖନମ୍ ।
ଦୟାନନ୍ଦଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠନୀୟଂ ଶୁଭପ୍ରଦମ୍ ॥

ଇତି ସଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜସ୍ଵାମିନଃ ଶିଷ୍ୟୟା ଭକ୍ତୟା ପୁଷ୍ପୟା କୃତଂ
ଶ୍ରୀଦୟାନନ୍ଦାଷ୍ଟକଂ ଗୁରୌ ସମର୍ପିତମ୍ ।
ଓଂ ଶୁଭମସ୍ତୁ ।