Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gandharvasamprarthanashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧର୍ଵାସଂପ୍ରାର୍ଥନାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧର୍ଵାସଂପ୍ରାର୍ଥନାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧର୍ଵାସଂପ୍ରାର୍ଥନାଷ୍ଟକମ୍
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗାନ୍ଧର୍ଵିକାୟୈ ନମଃ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନେ ଵିହରତୋରିହ କିଲେକୁଞ୍ଜେ
ମତ୍ତଦ୍ଵିପପ୍ରଵରକୌତୁକଵିଭ୍ରମେଣ ।
ସନ୍ଦର୍ଶୟସ୍ଵ ୟୁଵୟୋର୍ଵଦନାରଵିନ୍ଦ
ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଂ ଵିଧେହି ମୟି ଦେଵି କୃପାଂ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୧॥

ହା ଦେଵି କାକୁଭରଗଦ୍ଗଦୟାଦ୍ୟ ଵାଚା
ୟାଚେ ନିପତ୍ୟ ଭୁଵି ଦଣ୍ଡଵଦୁଦ୍ଭଟାର୍ତିଃ ।
ଅସ୍ୟ ପ୍ରସାଦମବୁଧସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ କୃତ୍ଵା
ଗାନ୍ଧର୍ଵିକେ ନିଜଗଣେ ଗଣନାଂ ଵିଧେହି ॥ ୨॥

ଶ୍ୟାମେ ରମାରମଣସୁନ୍ଦରତାଵରିଷ୍ଠ
ସୌନ୍ଦର୍ୟମୋହିତସମସ୍ତଜଗଜ୍ଜନସ୍ୟ ।
ଶ୍ୟାମସ୍ୟ ଵାମଭୁଜବଦ୍ଧତନୁଂ କଦାହଂ
ତ୍ଵାମିନ୍ଦିରାଵିରଲରୂପଭରାଂ ଭଜାମି ॥ ୩॥

ତ୍ଵାଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦେନ ମୁଦିରଚ୍ଛଵିନା ପିଧାୟ
ମଞ୍ଜୀରମୁକ୍ତଚରଣାଂ ଚ ଵିଧାୟ ଦେଵି ।
କୁଞ୍ଜେ ଵ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରତନୟେନ ଵିରାଜମାନେ
ନକ୍ତଂ କଦା ପ୍ରମୁଦିତାମଭିସାରୟିଷ୍ୟେ ॥ ୪॥

କୁଞ୍ଜେ ପ୍ରସୂନକୁଲକଲ୍ପିତକେଲିତଲ୍ପେ
ସଂଵିଷ୍ଟୟୋର୍ମଧୁରନର୍ମଵିଲାସଭାଜୋଃ ।
ଲୋକତ୍ରୟାଭରଣୟୋଶ୍ଚରଣାମ୍ବୁଜାନି
ସଂଵାହୟିଷ୍ୟତି କଦା ୟୁଵୟୋର୍ଜନୋଽୟମ୍ ॥ ୫॥

ତ୍ଵତ୍କୁଣ୍ଡରୋଧସି ଵିଲାସପରିଶ୍ରମେଣ
ସ୍ଵେଦାମ୍ବୁଚୁମ୍ବିଵଦନାମ୍ବୁରୁହଶ୍ରିୟୋ ଵାମ୍ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନେଶ୍ଵରି କଦା ତରୁମୂଲଭାଜୋ
ସଂଵୀଜୟାମି ଚମରୀଚୟଚାମରେଣ ॥ ୬॥

ଲୀନାଂ ନିକୁଞ୍ଜକୁହରେ ଭଵତୀଂ ମୁକୁନ୍ଦେ
ଚିତ୍ରୈଵ ସୂଚିତଵତୀଂ ରୁଚିରାକ୍ଷି ନାହମ୍ ।
ଭୁଗ୍ନାଂ ଭ୍ରୁଵଂ ନ ରଚୟେତି ମୃଷାରୁଷାଂ ତ୍ଵାଂ
ଅଗ୍ରେ ଵ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରତନୟସ୍ୟ କଦା ନୁ ନେଷ୍ୟେ ॥ ୭॥

ଵାଗ୍ୟୁଦ୍ଧକେଲିକୁତୁକେ ଵ୍ରଜରାଜସୂନୁଂ
ଜିତ୍ଵୋନ୍ମଦାମଧିକଦର୍ପଵିକାସିଜଲ୍ପାମ୍ ।
ଫୁଲ୍ଲାଭିରାଲିଭିରନଲ୍ପମୁଦୀର୍ୟମାଣ
ସ୍ତୋତ୍ରାଂ କଦା ନୁ ଭଵତୀମଵଲୋକୟିଷ୍ୟେ ॥ ୮॥

ୟଃ କୋଽପି ସୁଷ୍ଠୁ ଵୃଷଭାନୁକୁମାରିକାୟାଃ
ସଂପ୍ରାର୍ଥନାଷ୍ଟକମିଦଂ ପଠତି ପ୍ରପନ୍ନଃ ।
ସା ପ୍ରେୟସା ସହ ସମେତ୍ୟ ଧୃତପ୍ରମୋଦା
ତତ୍ର ପ୍ରସାଦଲହରୀମୁରରୀକରୋତି ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀରୂପଗୋସ୍ଵାମିଵିରଚିତସ୍ତଵମାଲାୟାଂ
ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧର୍ଵାସଂପ୍ରାର୍ଥନାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Shri Gandharvasamprarthanashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧର୍ଵାସଂପ୍ରାର୍ଥନାଷ୍ଟକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top