Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Gopaladevashtakam Lyrics in English

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in English

107 Views

śrīgopāladevāṣṭakam Lyrics in English:

madhuramrdulacittah premamatraikavittah
svajanaracitavesah praptasobhavisesah ।
vividhamanimayalankaravan sarvakalaṃ
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 1॥

nirupamagunarupah sarvamadhuryabhupah
sritatanurucidasyah koticandrastutasyah ।
amrtavijayihasyah procchalaccillilasyah
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 2॥

dhrtanavaparabhagah savyahastasthitagah
prakatitanijakaksah praptalavanyalaksah ।
krtanijajanaraksah premavistaradaksah
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 3॥

kramavaladanuragasvapriyapangabhaga
dhvanitarasavilasajñanavijñapihasah ।
smrtaratipatiyagah prītihaṃsītaḍagah
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 4॥

madhurimabharamagne bhatyasavye’valagne
trivaliralasavattvatyasya pustanatatvat ।
itarata iha tasya mararekheva rasya
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 5॥

vahati valitaharsaṃ vahayaṃscanuvarsaṃ
bhajati ca saganaṃ svaṃ bhojayan yo’rpayan svam ।
girimukutamaniṃ srīdamavanmitratasrīh
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 6॥

adhidharamanuragaṃ madhavendrasya tanvaṃ-
stadamalahrdayotthaṃ premasevaṃ vivrnvan ।
prakatitanijasaktya vallabhacaryabhaktya
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 7॥

pratidinamadhunapi preksyate sarvadapi
pranayasurasacarya yasya varya saparya ।
ganayatu kati bhogan kah krtī tatprayogan
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 8॥

giridharavaradevasyastakenemameva
smarati nisi dine va yo grhe va vane va ।
akutilahrdayasya premadatvena tasya
sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 9॥

iti srīvisvanathacakravartithakkuraviracitastavamrtalaharyaṃ
srīgopaladevastakaṃ sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *