Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Gopala Deva Ashtakam in English

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in English

śrīgopāladevāṣṭakam Lyrics in English: madhuramrdulacittah premamatraikavittah svajanaracitavesah praptasobhavisesah । vividhamanimayalankaravan sarvakalaṃ sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 1॥ nirupamagunarupah sarvamadhuryabhupah sritatanurucidasyah koticandrastutasyah । amrtavijayihasyah procchalaccillilasyah sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 2॥ dhrtanavaparabhagah savyahastasthitagah prakatitanijakaksah praptalavanyalaksah । krtanijajanaraksah premavistaradaksah sphuratu hrdi sa eva srīlagopaladevah ॥ 3॥ kramavaladanuragasvapriyapangabhaga dhvanitarasavilasajñanavijñapihasah । smrtaratipatiyagah prītihaṃsītaḍagah sphuratu hrdi sa eva […]

Scroll to top