Ashtaka

Shri Gopalalalashtakam Lyrics in English

śrīgopālalālāṣṭakam Lyrics in English:

srimadacaryacaranau sastangam pranipanpatau ।
viracyate’stakamidam srimadgopalapustidam ॥ 1॥

yasyanukampavasatah sudurlabham
manusyamaptam paramasya pumsah ।
sarvarthadam dinadayalumekam
gopalalalam saranam prapadye ॥ 2॥

yo’datsvasevopayikam sariram
sangam samartham subhamarthadam ca ।
seva’nabhijnah paramasya tasya
gopalalalam saranam prapadye ॥ 3॥

nijangasandarsanayogayogyata
yo’daddrsam me paramo dayaluh ।
tadangasaundaryyarasavabhijno
gopalalalam saranam prapadye ॥ 4॥

srimatkathasamsravanopayogi-
srotram dadau yah karunarasabdhih ।
kathamrtasvadanamudhaceta
gopalalalam saranam prapadye ॥ 5॥

vacam dadau srigunajnanayogyam
vrajanganangabharanangamurtim ।
tathapi namnamanukirtane’laso
gopalalalam saranam prapadye ॥ 6॥

ghranendriyam me tulasivimisra-
padanjasandigdhaparagayogyam ।
dadau krpalurhyaparadhine yo
gopalalalam saranam prapadye ॥ 7॥

sirasca padambujasanpranama-
yogyam dadau yo yaduvamsacandrah ।
stutya ca natya vinayena hino
gopalalalam saranam prapadye ॥ 8॥

jano’paradhanasakrdvikurvan
sroto bhavedyastu manaksamayam ।
navalasastam karunaikabandhum
gopalalalam saranam prapadye ॥ 9॥

iti srimadgosvamisrigiradharajikrtam
srigopalalalastakam sampurnam ।