Ashtaka

Shri Gopinathadevashtakam Lyrics in English

śrīgopināthadevāṣṭakam Lyrics in English:

asye hasyam tatra madhvikamasmin
vamsi tasyam nadapiyusasindhuh ।
tadvicibhirmajjayan bhati gopi-
rgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 1॥

sonosnisabhrajimuktasrajodyat
pinchottamsaspandanenapi nunam ।
hṛnnetralivṛttiratnani muncan
gopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 2॥

bibhradvasah pitamururukantya
slistam bhasvatkiṅkinikam nitambe ।
savyabhiricumbitaprantabahu-
rgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 3॥

gunjamuktaratnagaṅgeyaharai-
rmalyaih kanthe lambamanaih kramena ।
pitodancatkancukenancitasri-
rgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 4॥

svatosnisah svetasuslokadhautah
susvetasrakdvitrasah svetabhusah ।
cumban saryamaṅgalaratrike hṛ-
dgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 5॥

srivatsasrikaustubhodbhinnaromnam
varnaih sriman yascaturbhih sadestah ।
dṛstah premnaivatidhanyairananyai-
rgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 6॥

tapinchah kim hemavalliyugantah
parsvadvandvoddyotividyudghanah kim ।
kim va madhye radhayoh syamalendu-
rgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 7॥

srijahnavya murtiman premapunjo
dinanathan darsayan svam prasidan ।
pusnan devalabhyaphelasudhabhi-
rgopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 8॥

gopinathastakam tustaceta-
statpadabjapremapusnibhavisnuh ।
yo’dhite tanmantukotirapasyan
gopinathah pinavaksa gatirnah ॥ 9॥

iti srivisvanathacakravartithakkuraviracitastavamṛtalaharyam
srigopinathastakam sampurnam ।