Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Govardhanashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತಶೈಲ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋಽಪಿ ।
ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾ-
ದ್ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಶತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 1॥

ಸ್ವಪ್ರೇಷ್ಠಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಸೌಕುಮಾರ್ಯ
ಸುಖಾನುಭೂತೇರತಿಭೂಮಿ ವೃತ್ತೇಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಹತಿಮಪ್ಯಜಾನನ್
ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 2॥

ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾ
ದಾನಂ ಗೃಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ ।
ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತ್ಯತಃ ಶ್ರೀ
ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭಿಷ್ಟಮ್ ॥ 3॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ ಸ್ವಶು ಸಮೀರ ಹಸ್ತೀ
ಯತ್ರೈವ ನೀಪಾದಿಪರಾಗ ಧೂಲಿಃ ।
ಆಲೋಲಯನ್ ಖೇಲತಿ ಚಾರು ಸ ಶ್ರೀ
ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 4॥

ಕಸ್ತೂರಿಕಾಭಿಃ ಶಯಿತಂ ಕಿಮತ್ರೇ-
ತ್ಯೂಹಂ ಪ್ರಭೋಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಮುಹುರ್ವಿತನ್ವನ್ ।
ನೈಸರ್ಗಿಕಸ್ವೀಯಶಿಲಾಸುಗನ್ಧೈ-
ರ್ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 5॥

ವಂಶಪ್ರತಿಧ್ವನ್ಯನುಸಾರವರ್ತ್ಮ
ದಿದೃಕ್ಷವೋ ಯತ್ರ ಹರಿಂ ಹರಿಣ್ಯಾಃ ।
ಯಾನ್ತ್ಯೋ ಲಭನ್ತೇ ನ ಹಿ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸ
ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 6॥

ಯತ್ರೈವ ಗಂಗಾಮನು ನಾವಿ ರಾಧಾಂ
ಆರೋಹ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ತು ನಿಮಗ್ನನೌಕಃ ।
ಕೃಷ್ಣೋ ಹಿ ರಾಧಾನುಗಲೋ ಬಭೌ ಸ
ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 7॥

ವಿನಾ ಭವೇತ್ಕಿಂ ಹರಿದಾಸವರ್ಯ
ಪದಾಶ್ರಯಂ ಭಕ್ತಿರತಃ ಶ್ರಯಾಮಿ ।
ಯಮೇವ ಸಪ್ರೇಮ ನಿಜೇಶಯೋಃ ಶ್ರೀ
ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 8॥

ಏತತ್ಪಠೇದ್ಯೋ ಹರಿದಾಸವರ್ಯ
ಮಹಾನುಭಾವಾಷ್ಟಕಮಾರ್ದ್ರಚೇತಾಃ ।
ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಮಾಧವಯೋಃ ಪದಾಬ್ಜ
ದಾಸ್ಯಂ ಸ ವಿನ್ದೇದಚಿರೇಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Shri Govardhanashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top