Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumat Mangalashtakam or Prasananjaneya Mangalashtakam Lyrics in Oriya

Hanuman Mangalashtakam / Prasannanjaneya Mangalashtakam Lyrics in Oriya:

ହନୁମତ୍ମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ପ୍ରସନ୍ନାଞ୍ଜନେୟ ମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ଚ
ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵାଗୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଶୋମେଶ୍ଵରାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନାଞ୍ଜନେୟାୟ ନମଃ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଧର୍ମପୁରୀ ପ୍ରସନ୍ନାଞ୍ଜନେୟ ମଙ୍ଗଲାଶାସନମ୍ ॥

ଭାସ୍ଵଦ୍ଵାନରରୂପାୟ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଧୀମତେ ।
ଅଞ୍ଜନୀଗର୍ଭଜାତାୟ ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧ ॥

ସୂର୍ୟଶିଷ୍ୟାୟ ଶୂରାୟ ସୂର୍ୟକୋଟିପ୍ରକାଶିନେ ।
ସୁରେନ୍ଦ୍ରାଦିଭିର୍ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୨ ॥

ରାମସୁଗ୍ରୀଵସନ୍ଧାତ୍ରେ ରାମାୟାର୍ପିତଚେତସେ ।
ରାମନାମୈକ ନିଷ୍ଠାୟ ରାମମିତ୍ରାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୩ ॥

ମନୋଜଵେନ ଗନ୍ତ୍ରେ ଚ ସମୁଦ୍ରୋଲ୍ଲଙ୍ଘନାୟ ଚ ।
ମୈନାକାର୍ଚିତପାଦାୟ ରାମଦୂତାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୪ ॥

ନିର୍ଜିତ ସୁରସାୟାସ୍ମୈ ସଂହୃତସିଂହିକାସଵେ ।
ଲଙ୍କିଣୀଗର୍ଵଭଙ୍ଗାୟ ରାମଦୂତାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୫ ॥

ହୃତଲଙ୍କେଶଗର୍ଵାୟ ଲଙ୍କାଦହନକାରିଣେ ।
ସୀତାଶୋକଵିନାଶାୟ ରାମଦୂତାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୬ ॥

ଭୀଭତ୍ସରଣରଙ୍ଗାୟ ଦୁଷ୍ଟଦୈତ୍ୟ ଵିନାଶିନେ ।
ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣଵାହାୟ ରାମଭୃତ୍ୟାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୭ ॥

ଧୃତସଞ୍ଜୀଵହସ୍ତାୟ କୃତଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଵିନେ ।
ଭୃତଲଙ୍କାସୁରାର୍ତାୟ ରାମଭଟାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୮ ॥

ଜାନକୀରାମସନ୍ଧାତ୍ରେ ଜାନକୀହ୍ଲାଦକାରିଣେ ।
ହୃତ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠିତରାମାୟ ରାମଦାସାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୯ ॥

ରମ୍ୟେ ଧର୍ମପୁରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ନୃସିଂହସ୍ୟ ଚ ମନ୍ଦିରେ ।
ଵିଲସଦ୍ ରାମନିଷ୍ଠାୟ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଗାୟନ୍ତଂ ରାମ ରାମେତି ଭକ୍ତଂ ତଂ ରକ୍ଷକାୟ ଚ ।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନାଞ୍ଜନେୟାୟ ଵରଦାତ୍ରେ ଚ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଵିଶ୍ଵଲୋକସୁରକ୍ଷାୟ ଵିଶ୍ଵନାଥନୁତାୟ ଚ ।
ଶ୍ରୀପ୍ରସନ୍ନାଞ୍ଜନେୟାୟ ଵରଦାତ୍ରେ ଚ ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀକୋରିଡେ ଵିଶ୍ଵନାଥଶର୍ମଣାଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ଧର୍ମପୁରୀ
ପ୍ରସନ୍ନାଞ୍ଜନେୟ ମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top