Ashtaka

Shri Jagadamba Stutih Lyrics in Kannada With Meaning | ಶ್ರೀಜಗದಮ್ಬಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಜಗದಮ್ಬಾ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada:

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಗವತಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸುರರಿಪುದರ್ಪಶಾತನಿ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಹರಿಹರರಾಜ್ಯದಾಯಿನಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಖಭುಜಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ॥ 1॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ತ್ರಿದಶರಿಪುಕ್ಷಯಂಕರಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಶತಮಖಪಾದಪೂಜಿತೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಹಿಷವಿನಾಶಕಾರಿಣಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಹರಿಹರಭಾಸ್ಕರಸ್ತುತೇ ॥ 2॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಽಷ್ಟಾದಶಬಾಹುಶಾಲಿನಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಘಾತಿನಿ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಲೋಕಾರ್ತ್ತಿಹರೇ ತ್ರಿಶೂಲಿನಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣಿ ಚಕ್ರಧಾರಿಣಿ ॥ 3॥

ನಮೋಽಸ್ತು ವಾರಾಹಿ ಸದಾ ಧರಾಧರೇ
ತ್ವಾಂ ನಾರಸಿಂಹಿ ಪ್ರಣತಾ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ವಜ್ರಧರೇ ಗಜಧ್ವಜೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ಕೌಮಾರಿ ಮಯೂರವಾಹಿನಿ ॥ 4॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಪೈತಾಮಹಹಂಸವಾಹನೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ಮಾಲಾವಿಕಟೇ ಸುಕೇಶಿನಿ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ರಾಸಭಪೃಷ್ಠವಾಹಿನಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ಸರ್ವಾರ್ತಿಹರೇ ಜಗನ್ಮಯೇ ॥ 5॥

ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂ
ನಿಷೂದಯಾರೀನ್ ದ್ವಿಜದೇವತಾನಾಮ್ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವಮಯಿ ತ್ರಿನೇತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ವರದೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 6॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ತ್ವಂ ಮೃಡಾನೀ ವರಶಿಖಿ-
ಗಮನಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಕುಮಾರೀ
ವಾರಾಹೀ ತ್ವಂ ಸುವಕ್ತ್ರಾ ಖಗಪತಿ-
ಗಮನಾ ವೈಷ್ಣವೀ ತ್ವಂ ಸಶಾರ್ಂಗೀ ॥ 7॥

ದುರ್ದೃಶ್ಯಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಘುರಘುರಿ-
ತರವಾ ತ್ವಂ ತಥೈನ್ದ್ರೀ ಸವಜ್ರಾ
ತ್ವಂ ಮಾರೀ ಚರ್ಮಮುಂಡಾ ಶವಗಮನ-
ರತಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ।
ನಮಸ್ತೇ-
ತ್ರಿನೇತ್ರೇ ಭಗವತಿ ತವ ಚರಣಾನುಷಿತಾ
ಯೇ ಅಹರಹರ್ವಿನತಶಿರಸೋಽವನತಾಃ
ನಹಿ ನಹಿ ಪರಿಭವಮಸ್ತ್ಯಶುಭಂ ಚ
ಸ್ತುತಿಬಲಿಕುಸುಮಕರಾಃ ಸತತಂ ಯೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ಜಗದಮ್ಬಾ ಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Shrijagadamba Stutih Meaning:

Salutations to You, Who is the Goddess, Who destroys the sins, Who destroys the haughtiness of demons (enemy of demi-gods), Who gives territories to Hari and Hara, and Who finishes all the branches of a sacrifice! || 1 ||

Salutations to You, Who diminishes the enemies of demi-gods 1, Whose feet is worshipped by Indra, Who causes the destruction of Mahiṣasura, and Who is eulogized by Hari, Hara and Bhaskara (sun)! || 2 ||

Salutations to You, Who possesses eighteen hands, Who hurts (kills) Sumbha and Niśumbha, Who absolves the pain of worlds, Who has a trident in hand, Who is Narayani, and Who holds a discus! || 3 ||

Salutations to You, Who is Varahi, Who always holds the earth, and Who is Narasimhi! I am prostrate before You. Salutations to You, Who holds lightening-bolt, Who has an elephant on Her flag, Who is Kaumari, and Who has a peacock as a vehicle. || 4 ||

Salutations to You, Who has the swan of Brahma as a vehicle, Who has a terrific garland, Who has beautiful hairs, Who has a donkey as a vehicle, Who absolves the pain of everyone, and Who is all pervading! || 5 ||

Salutations to You, Who rules the world! Please protect the world. Slay the enemies of Brahmana and demi-gods. Continuous salutations to You, Who is all pervading, and Who has three eyes! O You, Who bestows boons! Please be happy on me. || 6 ||

You are Brahmani, You are the abode of mercy, You have the peacock as a vehicle, You have power in hands, You are Kumari, You are Varahi, You have a beautiful face, You go on the king of birds (Garuḍa) as Vaiṣnavi, You are hard to watch, You are Narasimhi, You are accompanied by the sounds of howling monkeys, You are Aindri, You have the thunderbolt, You destroy, You are adorned with skull and skin, You go on the corpses (as Camunḍa), You are Yogini, and You are skilled in all the Yoga. || 7 ||

O Goddess, Who has three eyes! Those who submit themselves to Your feet, and pray You with humility, and sacrifice flowers to You are always free of defeat, abuse, and bad happenings. || 8 ||