Home / Ashtottara Shatanama / Shri Kamala Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Kamala Names

Shri Kamala Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Kamala Names

108 Names of Goddess Kamala Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಕಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ
ಶ್ರೀಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಹವೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । || 10 ||

ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಚ್ಯೈ ನಮಃ । || 20 ||

ಶ್ರೀಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಕ್ರನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಂಕರಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವರಾಹಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮದನೋನ್ಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಾಥರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । || 30 ||

ಶ್ರೀವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಭಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಂಖಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮೂಂಡಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । || 40 ||

ಶ್ರೀಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರುಣಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಮಾಕ್ಷಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೋಲೋಕನಾಥರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೋಲೋಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ । || 50 ||

ಶ್ರೀಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗಂಡಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಯ್ವೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತಾಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರೇವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪಯಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾವೇರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋದಾರಸ್ಥಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । || 60 ||

ಶ್ರೀಕಿಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೇಶವನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೇನ್ದ್ರಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೇವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶ್ರುತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶ್ರುತಿಕರ್ಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । || 70 ||

ಶ್ರೀಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಿನ್ಧುತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲೋಕಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತಮೋಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । || 80 ||

ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಧುಕೈಟಭಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುಮ್ಭಾಸುರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಿಶುಮ್ಭಾದಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಂಕರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವದೇವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶರಣಾಗತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । || 90 ||

ಶ್ರೀಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಮ್ಭುವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಿನ್ಧುತೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗನ್ಧಾರ್ವಗಾನರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತತ್ತ್ವರೂಪತಾರುಣ್ಯಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ । || 100 ||

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಶಾಂಕಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೀತವಾದ್ಯಪರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । || 108 ||

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts