Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ-
ನಮೋಽಸ್ತು ವೃನ್ದಾರಕವೃನ್ದವನ್ದ್ಯಪಾದಾರವಿನ್ದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ ।
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ಗೌರೀಹೃದಾನನ್ದಸಮುದ್ಭವಾಯ ॥ 1॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೇ ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ ।
ದಾತ್ರೇ ರಥಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ ಹನ್ತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ ॥ 2॥

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಗುಣಾಯ ಗಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾಪರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ॥ 3॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯಾಮ್ಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ॥ 4॥

ತಪಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ ತಪಃ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ।
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿ ಮಾರಮಾರಿಣೇ ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ ॥ 5॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣದನ್ತಪಂಕ್ತಯೇ ।
ಬಾಲಾಯ ಚಾಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯಾಲಮನಾತುರಾಯ ॥ 6॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ ನಮೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ಗಣಾಯ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾತಿಗಾಯ ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ ॥ 7॥

ಸರ್ವಸ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಕುಮಾರಕಾಯ ಕ್ರೌಂಚಾರಯೇ ತಾರಕಮಾರಕಾಯ ।
ಸ್ವಾಹೇಯ ಗಾಂಗೇಯ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶೈವೇಯ ತುಭ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ 8॥

ಇತಿ ಸ್ಕಾನ್ದೇ ಕಾಶೀಖಂಡತಃ ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top