Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Kartikeyashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀକାର୍ତିକେୟାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀକାର୍ତିକେୟାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉଵାଚ-
ନମୋଽସ୍ତୁ ଵୃନ୍ଦାରକଵୃନ୍ଦଵନ୍ଦ୍ୟପାଦାରଵିନ୍ଦାୟ ସୁଧାକରାୟ ।
ଷଡାନନାୟାମିତଵିକ୍ରମାୟ ଗୌରୀହୃଦାନନ୍ଦସମୁଦ୍ଭଵାୟ ॥ ୧॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଣତାର୍ତିହନ୍ତ୍ରେ କର୍ତ୍ରେ ସମସ୍ତସ୍ୟ ମନୋରଥାନାମ୍ ।
ଦାତ୍ରେ ରଥାନାଂ ପରତାରକସ୍ୟ ହନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡାସୁରତାରକସ୍ୟ ॥ ୨॥

ଅମୂର୍ତମୂର୍ତାୟ ସହସ୍ରମୂର୍ତୟେ ଗୁଣାୟ ଗଣ୍ୟାୟ ପରାତ୍ପରାୟ ।
ଅପାରପାରାୟ ପରାପରାୟ ନମୋଽସ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟଂ ଶିଖିଵାହନାୟ ॥ ୩॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ବ୍ରହ୍ମଵିଦାଂ ଵରାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟାମ୍ବରସଂସ୍ଥିତାୟ ।
ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣାୟ ହିରଣ୍ୟବାହଵେ ନମୋ ହିରଣ୍ୟାୟ ହିରଣ୍ୟରେତସେ ॥ ୪॥

ତପଃ ସ୍ଵରୂପାୟ ତପୋଧନାୟ ତପଃ ଫଲାନାଂ ପ୍ରତିପାଦକାୟ ।
ସଦା କୁମାରାୟ ହି ମାରମାରିଣେ ତୃଣୀକୃତୈଶ୍ଵର୍ୟଵିରାଗିଣେ ନମଃ ॥ ୫॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟଂ ଶରଜନ୍ମନେ ଵିଭୋ ପ୍ରଭାତସୂର୍ୟାରୁଣଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତୟେ ।
ବାଲାୟ ଚାବାଲପରାକ୍ରମାୟ ଷାଣ୍ମାତୁରାୟାଲମନାତୁରାୟ ॥ ୬॥

ମୀଢୁଷ୍ଟମାୟୋତ୍ତରମୀଢୁଷେ ନମୋ ନମୋ ଗଣାନାଂ ପତୟେ ଗଣାୟ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ଜନ୍ମଜରାତିଗାୟ ନମୋ ଵିଶାଖାୟ ସୁଶକ୍ତିପାଣୟେ ॥ ୭॥

ସର୍ଵସ୍ୟ ନାଥସ୍ୟ କୁମାରକାୟ କ୍ରୌଞ୍ଚାରୟେ ତାରକମାରକାୟ ।
ସ୍ଵାହେୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ଚ କାର୍ତିକେୟ ଶୈଵେୟ ତୁଭ୍ୟଂ ସତତଂ ନମୋଽସ୍ତୁ ॥ ୮॥

ଇତି ସ୍କାନ୍ଦେ କାଶୀଖଣ୍ଡତଃ ଶ୍ରୀକାର୍ତିକେୟାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top