Shiva Stotram

Shri Kashivishvanatha Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Sri Kashi Vishwanath Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീകാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ||

ശ്രീ കാശീവിശ്വനാഥ സ്തോത്രം

കണ്ഠേ യസ്യ ലസത്കരാളഗരളം ഗംഗാജലം മസ്തകേ
വാമാംഗേ ഗിരിരാജരാജതനയാ ജായാ ഭവാനീ സതീ |
നന്ദിസ്കന്ദഗണാധിരാജസഹിതാ ശ്രീവിശ്വനാഥപ്രഭുഃ
കാശീമന്ദിരസംസ്ഥിതോഽഖിലഗുരുര്ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧ ||

യോ ദേവൈരസുരൈര്മുനീന്ദ്രതനയൈര്ഗന്ധര്വയക്ഷോരഗൈര്-
നാഗര്ഭൂതലവാസിഭിര്ദ്വിജവരൈഃ സംസേവിതഃ സിദ്ധയേ |
യാ ഗംഗോത്തരവാഹിനീ പരിസരേ തീര്ഥൈരസംഖ്യൈര്വൃതാ
സാ കാശീ ത്രിപുരാരിരാജനഗരീ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൨ ||

തീര്ഥാനാം പ്രവരാ മനോരഥകരീ സംസാരപാരാപരാനന്ദാ
നന്ദിഗണേശ്വരൈരുപഹിതാ ദേവൈരശേഷൈഃ സ്തുതാ |
യാ ശംഭോര്മണികുണ്ഡലൈകകണികാ വിഷ്ണോസ്തപോദീര്ഘികാ
സേയം ശ്രീമണികര്ണികാ ഭഗവതീ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൩ ||

ഏഷാ ധര്മപതാകിനീ തടരുഹാസേവാവസന്നാകിനീ
പശ്യന്പാതകിനീ ഭഗീരഥതപഃസാഫല്യദേവാകിനീ |
പ്രേമാരൂഢപതാകിനീ ഗിരിസുതാ സാ കേകരാസ്വാകിനീ
കാശ്യാമുത്തരവാഹിനീ സുരനദീ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൪ ||

വിഘ്നാവാസനിവാസകാരണമഹാഗണ്ഡസ്ഥലാലംബിതഃ
സിന്ദൂരാരുണപുഞ്ജചന്ദ്രകിരണപ്രച്ഛാദിനാഗാച്ഛവിഃ
ശ്രീവിശ്വേശ്വരവല്ലഭോ ഗിരിജയാ സാനന്ദകാനന്ദിതഃ
സ്മേരാസ്യസ്തവ ഢുണ്ഢിരാജമുദിതോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൫ ||

കേദാരഃ കലശേശ്വരഃ പശുപതിര്ധര്മേശ്വരോ മധ്യമോ
ജ്യേഷ്ഠേശോ പശുപശ്ച കന്ദുകശിവോ വിഘ്നേശ്വരോ ജംബുകഃ |
ചന്ദ്രേശോ ഹ്യമൃതേശ്വരോ ഭൃഗുശിവഃ ശ്രീവൃദ്ധകാലേശ്വരോ
മധ്യേശോ മണികര്ണികേശ്വരശിവോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൬ ||

ഗോകര്ണസ്ത്വഥ ഭാരഭൂതനുദനുഃ ശ്രീചിത്രഗുപ്തേശ്വരോ
യക്ഷേശസ്തിലപര്ണസംഗമശിവോ ശൈലേശ്വരഃ കശ്യപഃ |
നാഗേശോഽഗ്നിശിവോ നിധീശ്വരശിവോഽഗസ്തീശ്വരസ്താരക-
ജ്ഞാനേശോഽപി പിതാമഹേശ്വരശിവോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൭ ||

ബ്രഹ്മാണ്ഡം സകലം മനോഷിതരസൈ രത്നൈഃ പയോഭിര്ഹരം
ഖേലൈഃ പൂരയതേ കുടുംബനിലയാന് ശംഭോര്വിലാസപ്രദാ |
നാനാദിവ്യലതാവിഭൂഷിതവപുഃ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ശ്രീവിശ്വേശ്വരസുന്ദരീ ഭഗവതീ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൮ ||

യാ ദേവീ മഹിഷാസുരപ്രമഥനീ യാ ചണ്ഡമുണ്ഡാപഹാ
യാ ശുംഭാസുരരക്തബീജദമനീ ശക്രാദിഭിഃ സംസ്തുതാ |
യാ ശൂലാസിധനുഃശരാഭയകരാ ദുര്ഗാദിസന്ദക്ഷിണാ-
മാശ്രിത്യാശ്രിതവിഘ്നശംസമയതു ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൯ ||

ആദ്യാ ശ്രീര്വികടാ തതസ്തു വിരജാ ശ്രീമംഗളാ പാര്വതീ
വിഖ്യാതാ കമലാ വിശാലനയനാ ജ്യേഷ്ഠാ വിശിഷ്ടാനനാ |
കാമാക്ഷീ ച ഹരിപ്രിയാ ഭഗവതീ ശ്രീഘണ്ടഘണ്ടാദികാ
മൗര്യാ ഷഷ്ടിസഹസ്രമാതൃസഹിതാ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൦ ||

ആദൗ പഞ്ചനദം പ്രയാഗമപരം കേദാരകുണ്ഡം കുരു-
ക്ഷേത്രം മാനസകം സരോഽമൃതജലം ശാവസ്യ തീര്ഥം പരം |
മത്സ്യോദര്യഥ ദണ്ഡഖാണ്ഡസലിലം മന്ദാകിനീ ജംബുകം
ഘണ്ടാകര്ണസമുദ്രകൂപസഹിതോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൧ ||

രേവാകുണ്ഡജലം സരസ്വതിജലം ദുര്വാസകുണ്ഡം തതോ
ലക്ഷ്മീതീര്ഥലവാങ്കുശസ്യ സലിലം കന്ദര്പകുണ്ഡം തഥാ |
ദുര്ഗാകുണ്ഡമസീജലം ഹനുമതഃ കുണ്ഡപ്രതാപോര്ജിതഃ
പ്രജ്ഞാനപ്രമുഖാനി വഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൨ ||

ആദ്യഃ കൂപവരസ്തു കാലദമനഃ ശ്രീവൃദ്ധകൂപോഽപരോ
വിഖ്യാതസ്തു പരാശരസ്തു വിദിതഃ കൂപഃ സരോ മാനസഃ |
ജൈഗീഷവ്യമുനേഃ ശശാങ്കനൃപതേഃ കൂപസ്തു ധര്മോദ്ഭവഃ
ഖ്യാതഃ സപ്തസമുദ്രകൂപസഹിതോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൩ ||

ലക്ഷ്മീനായകബിന്ദുമാധവഹരിര്ലക്ഷ്മീനൃസിംഹസ്തതോ
ഗോവിന്ദസ്ത്വഥ ഗോപികാപ്രിയതമഃ ശ്രീനാരദഃ കേശവഃ
ഗംഗാകേശവവാമനാഖ്യതദനു ശ്വേതോ ഹരിഃ കേശവഃ
പ്രഹ്ലാദാദിസമസ്തകേശവഗണോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൪ ||

ലോലാര്കോവിമലാര്കമായുഖരവിഃ സംവര്തസംജ്ഞോ
രവിര്വിഖ്യാതോ ദ്രുപദുഃഖസ്വോല്കമരുണഃ പ്രോക്തോത്തരാര്കോ രവിഃ |
ഗംഗാര്കസ്ത്വഥ വൃദ്ധവൃദ്ധിവിബുധാ കാശീപുരീസംസ്ഥിതാഃ
സൂര്യാ ദ്വാദശസംജ്ഞകാഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൫ ||

ആദ്യോ ഢുണ്ഢിവിനായകോ ഗണപതിശ്ചിന്താമണിഃ സിദ്ധിദഃ
സേനാവിഘ്നപതിസ്തു വക്ത്രവദനഃ ശ്രീപാശപാണിഃ പ്രഭുഃ |

ആശാപക്ഷവിനായകാപ്രഷകരോ മോദാദികഃ ഷഡ്ഗുണോ
ലോലാര്കാദിവിനായകാഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൬ ||

ഹേരംബോ നലകൂബരോ ഗണപതിഃ ശ്രീഭീമചണ്ഡീഗണോ
വിഖ്യാതോ മണികര്ണികാഗണപതിഃ ശ്രീസിദ്ധിദോ വിഘ്നപഃ|
മുണ്ഡശ്ചണ്ഡമുഖശ്ച കഷ്ടഹരണഃ ശ്രീദണ്ഡഹസ്തോ ഗണഃ
ശ്രീദുര്ഗാഖ്യഗണാധിപഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൭ ||

ആദ്യോ ഭൈരവഭീഷണസ്തദപരഃ ശ്രീകാലരാജഃ ക്രമാ-
ച്ഛ്രീസംഹാരകഭൈരവസ്ത്വഥ രുരുശ്ചോന്മത്തകോ ഭൈരവഃ |
ക്രോധശ്ചണ്ഡകപാലഭൈരവവരഃ ശ്രീഭൂത നാഥാദയോ
ഹ്യഷ്ടൗ ഭൈരവമൂര്തയഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൮ ||

ആധാതോഽംബികയാ സഹ ത്രിനയനഃ സാര്ധം ഗണൈര്നന്ദിതാം
കാശീമാശു വിശന് ഹരഃ പ്രഥമതോ വാര്ഷധ്വജേഽവസ്ഥിതഃ |
ആയാതാ ദശ ധേനവഃ സുകപിലാ ദിവ്യൈഃ പയോഭിര്ഹരം
ഖ്യാതം തദ്വൃഷഭധ്വജേന കപിലം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൯ ||

ആനന്ദാഖ്യവനം ഹി ചംപകവനം ശ്രീനൈമിഷം ഖാണ്ഡവം
പുണ്യം ചൈത്രരഥം ത്വശാകവിപിനം രംഭാവനം പാവനം |
ദുര്ഗാരണ്യമഥോഽപി കൈരവവനം വൃന്ദാവനം പാവനം
വിഖ്യാതാനി വനാനി വഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൨൦ ||

അലികുലദലനീലഃ കാലദംഷ്ട്രാകരാളഃ
സജലജലദനീലോ വ്യാലയജ്ഞോപവീതഃ |
അഭയവരദഹസ്തോ ഡാമരോദ്ദാമനാദഃ
സകലദുരിതഭക്ഷോ മംഗളം വോ ദദാതു || ൨൧ ||

അര്ധാംഗേ വികടാ ഗിരീന്ദ്രതനയോ ഗൗരീ സതീ സുന്ദരീ
സര്വാംഗേ വിലസദ്വിഭൂതിധവളോ കാലോ വിശാലേക്ഷണഃ
വീരേശഃ സഹനന്ദിഭൃംഗിസഹിതഃ ശ്രീവിശ്വനാഥഃ പ്രഭുഃ
കാശീമന്ദിരസംസ്ഥിതോഽഖിലഗുരുര്ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൨൨ ||

യഃ പ്രാതഃ പ്രയതഃ പ്രസന്നമനസാ പ്രേമപ്രമോദാകുലഃ
ഖ്യാതം തത്ര വിശിഷ്ടപാദഭുവനേശേന്ദ്രാദിഭിര്യത്സ്തുതം |
പ്രാതഃ പ്രാങ്മുഖമാസനോത്തമഗതോ ബ്രുയാച്ഛൃണോത്യാദരാത്
കാശീവാസമുഖാന്യവാപ്യ സതതം പ്രീതേ ശിവേ ധൂര്ജടിഃ || ൨൩ ||

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം കാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Sri Kashivishvanatha Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Malayalam | Kannada | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment