Shiva Stotram

Shri Kashivishvanatha Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Sri Kashi Vishwanath Stotram in Telugu :

॥ శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ స్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ||

శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ స్తోత్రమ్

కణ్ఠే యస్య లసత్కరాళగరళం గఙ్గాజలం మస్తకే
వామాఙ్గే గిరిరాజరాజతనయా జాయా భవానీ సతీ |
నన్దిస్కన్దగణాధిరాజసహితా శ్రీవిశ్వనాథప్రభుః
కాశీమన్దిరసంస్థితోఽఖిలగురుర్దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧||

యో దేవైరసురైర్మునీన్ద్రతనయైర్గన్ధర్వయక్షోరగై-
ర్నాగర్భూతలవాసిభిర్ద్విజవరైః సంసేవితః సిద్ధయే |
యా గఙ్గోత్తరవాహినీ పరిసరే తీర్థైరసఙ్ఖ్యైర్వృతా
సా కాశీ త్రిపురారిరాజనగరీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౨||

తీర్థానాం ప్రవరా మనోరథకరీ సంసారపారాపరానన్దా
నన్దిగణేశ్వరైరుపహితా దేవైరశేషైః స్తుతా |
యా శంభోర్మణికుణ్డలైకకణికా విష్ణోస్తపోదీర్ఘికా
సేయం శ్రీమణికర్ణికా భగవతీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౩||

ఏషా ధర్మపతాకినీ తటరుహాసేవావసన్నాకినీ
పశ్యన్పాతకినీ భగీరథతపఃసాఫల్యదేవాకినీ |
ప్రేమారూఢపతాకినీ గిరిసుతా సా కేకరాస్వాకినీ
కాశ్యాముత్తరవాహినీ సురనదీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౪||

విఘ్నావాసనివాసకారణమహాగణ్డస్థలాలమ్బితః
సిన్దూరారుణపుఞ్జచన్ద్రకిరణప్రచ్ఛాదినాగాచ్ఛవిః
శ్రీవిశ్వేశ్వరవల్లభో గిరిజయా సానన్దకానన్దితః
స్మేరాస్యస్తవ ఢుణ్ఢిరాజముదితో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౫||

కేదారః కలశేశ్వరః పశుపతిర్ధర్మేశ్వరో మధ్యమో
జ్యేష్ఠేశో పశుపశ్చ కన్దుకశివో విఘ్నేశ్వరో జమ్బుకః |
చన్ద్రేశో హ్యమృతేశ్వరో భృగుశివః శ్రీవృద్ధకాలేశ్వరో
మధ్యేశో మణికర్ణికేశ్వరశివో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౬||

గోకర్ణస్త్వథ భారభూతనుదనుః శ్రీచిత్రగుప్తేశ్వరో
యక్షేశస్తిలపర్ణసఙ్గమశివో శైలేశ్వరః కశ్యపః |
నాగేశోఽగ్నిశివో నిధీశ్వరశివోఽగస్తీశ్వరస్తారక-
జ్ఞానేశోఽపి పితామహేశ్వరశివో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౭||

బ్రహ్మాణ్డం సకలం మనోషితరసై రత్నైః పయోభిర్హరం
ఖేలైః పూరయతే కుటుమ్బనిలయాన్ శంభోర్విలాసప్రదా |
నానాదివ్యలతావిభూషితవపుః కాశీపురాధీశ్వరీ
శ్రీవిశ్వేశ్వరసున్దరీ భగవతీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౮||

యా దేవీ మహిషాసురప్రమథనీ యా చణ్డముణ్డాపహా
యా శుమ్భాసురరక్తబీజదమనీ శక్రాదిభిః సంస్తుతా |
యా శూలాసిధనుఃశరాభయకరాదుర్గాదిసన్దక్షిణా-
మాశ్రిత్యాశ్రితవిఘ్నశంసమయతు దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౯||

ఆద్యా శ్రీర్వికటా తతస్తు విరజా శ్రీమఙ్గళా పార్వతీ
విఖ్యాతా కమలా విశాలనయనా జ్యేష్ఠా విశిష్టాననా |
కామాక్షీ చ హరిప్రియా భగవతీ శ్రీఘణ్టఘణ్టాదికా
మౌర్యా షష్టిసహస్రమాతృసహితా దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౦||

ఆదౌ పఞ్చనదం ప్రయాగమపరం కేదారకుణ్డం కురు-
క్షేత్రం మానసకం సరోఽమృతజలం శావస్య తీర్థం పరమ్ |
మత్స్యోదర్యథ దణ్డఖాణ్డసలిలం మన్దాకినీ జమ్బుకం
ఘణ్టాకర్ణసముద్రకూపసహితో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౧||

రేవాకుణ్డజలం సరస్వతిజలం దుర్వాసకుణ్డం తతో
లక్ష్మీతీర్థలవాఙ్కుశస్య సలిలం కన్దర్పకుణ్డం తథా |
దుర్గాకుణ్డమసీజలం హనుమతః కుణ్డప్రతాపోర్జితః
ప్రజ్ఞానప్రముఖాని వః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౨||

ఆద్యః కూపవరస్తు కాలదమనః శ్రీవృద్ధకూపోఽపరో
విఖ్యాతస్తు పరాశరస్తు విదితః కూపః సరో మానసః |
జైగీషవ్యమునేః శశాఙ్కనృపతేః కూపస్తు ధర్మోద్భవః
ఖ్యాతః సప్తసముద్రకూపసహితో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౩||

లక్ష్మీనాయకబిన్దుమాధవహరిర్లక్ష్మీనృసింహస్తతో
గోవిన్దస్త్వథ గోపికాప్రియతమః శ్రీనారదః కేశవః
గఙ్గాకేశవవామనాఖ్యతదను శ్వేతో హరిః కేశవః
ప్రహ్లాదాదిసమస్తకేశవగణో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౪||

లోలార్కోవిమలార్కమాయుఖరవిః సంవర్తసఞ్జ్ఞో
రవిర్విఖ్యాతో ద్రుపదుఃఖస్వోల్కమరుణః ప్రోక్తోత్తరార్కో రవిః |
గఙ్గార్కస్త్వథ వృద్ధవృద్ధివిబుధా కాశీపురీసంస్థితాః
సూర్యా ద్వాదశసంజ్ఞకాః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౫||

ఆద్యో ఢుణ్ఢివినాయకో గణపతిశ్చిన్తామణిః సిద్ధిదః
సేనావిఘ్నపతిస్తు వక్త్రవదనః శ్రీపాశపాణిః ప్రభుః |
ఆశాపక్షవినాయకాప్రషకరో మోదాదికః షడ్గుణో
లోలార్కాదివినాయకాః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౬||

హేరమ్బో నలకూబరో గణపతిః శ్రీభీమచణ్డీగణో
విఖ్యాతో మణికర్ణికాగణపతిః శ్రీసిద్ధిదో విఘ్నపః|
ముణ్డశ్చణ్డముఖశ్చ కష్టహరణః శ్రీదణ్డహస్తో గణః
శ్రీదుర్గాఖ్యగణాధిపః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౭||

ఆద్యో భైరవభీషణస్తదపరః శ్రీకాలరాజః క్రమా-
చ్ఛ్రీసంహారకభైరవస్త్వథ రురుశ్చోన్మత్తకో భైరవః |
క్రోధశ్చణ్డకపాలభైరవవరః శ్రీభూత నాథాదయో
హ్యష్టౌ భైరవమూర్తయః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౮||

ఆధాతోఽమ్బికయా సహ త్రినయనః సార్ధం గణైర్నన్దితాం
కాశీమాశు విశన్ హరః ప్రథమతో వార్షధ్వజేఽవస్థితః |
ఆయాతా దశ ధేనవః సుకపిలా దివ్యైః పయోభిర్హరం
ఖ్యాతం తద్వృషభధ్వజేన కపిలం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౯||

ఆనన్దాఖ్యవనం హి చమ్పకవనం శ్రీనైమిషం ఖాణ్డవం
పుణ్యం చైత్రరథం త్వశాకవిపినం రమ్భావనం పావనమ్ |
దుర్గారణ్యమథోఽపి కైరవవనం వృన్దావనం పావనం
విఖ్యాతాని వనాని వః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౨౦||

అలికులదలనీలః కాలదంష్ట్రాకరాళః
సజలజలదనీలో వ్యాలయజ్ఞోపవీతః |
అభయవరదహస్తో డామరోద్దామనాదః
సకలదురితభక్షో మఙ్గళం వో దదాతు || ౨౧||

అర్ధాఙ్గే వికటా గిరిన్ద్రతనయో గౌరీ సతీ సున్దరీ
సర్వాఙ్గే విలసద్విభూతిధవళో కాలో విశాలేక్షణః
వీరేశః సహనన్దిభృఙ్గిసహితః శ్రీవిశ్వనాథః ప్రభుః
కాశీమన్దిరసంస్థితోఽఖిలగురుర్దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౨౨||

యః ప్రాతః ప్రయతః ప్రసన్నమనసా ప్రేమప్రమోదాకులః
ఖ్యాతం తత్ర విశిష్టపాదభువనేశేన్ద్రాదిభిర్యత్స్తుతమ్ |
ప్రాతః ప్రాఙ్ముఖమాసనోత్తమగతో బ్రుయాచ్ఛృణోత్యాదరాత్
కాశీవాసముఖాన్యవాప్య సతతం ప్రీతే శివే ధూర్జటిః ||౨౩||

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం కాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

Sri Kashivishvanatha Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Malayalam | Kannada | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment