Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Krishna Stuti Lyrics in English by Shukadeva

śrīśukaproktā śrīkṛṣṇastutiḥ Lyrics in English:

srisuka uvaca –
namah parasmai purusaya bhūyase sadudbhavasthananirodhalilaya ।
gṛhitasaktitritayaya dehinamantarbhavayanupalaksyavartmane ॥ 1॥

bhūyo namah sadvṛjinacchide’satamasambhavayakhilasattvamūrtaye ।
pumsam punah paramahamsya asrame vyavasthitanamanumṛgyadasuse ॥ 2॥

namo namaste’stvṛsabhaya satvatam vidūrakasṭhaya muhuh kuyoginam ।
nirastasamyatisayena radhasa svadhamani brahmani ramsyate namah ॥ 3॥

yatkirtanam yatsmaranam yadiksanam yadvandanam yacchravanam yadarhanam ।
lokasya sadyo vidhunoti kalmasam tasmai subhadrasravase namo namah ॥ 4॥

vicaksana yaccaranopasadanatsaṅgam vyudasyobhayato’ntaratmanah ।
vindanti hi brahmagatim gataklamastasmai subhadrasravase namo namah ॥ 5॥

tapasvino danapara yasasvino manasvino mantravidah sumaṅgalah ।
ksemam na vindanti vina yadarpanam tasmai subhadrasravase namo namah ॥ 6॥

kiratahūnandhrapulindapulkasa abhirasumbha yavanah khasadayah ।
ye’nye ca papa yadapasrayasrayah sudhyanti tasmai prabhavisnave namah ॥ 7॥

sa esa atmatmavatamadhisvarastrayimayo dharmamayastapomayah ।
gatavyalikairajasaṅkaradibhirvitarkyaliṅgo bhagavanprasidatam ॥ 8॥

sriyah patiryajnapatih prajapatirdhiyam patirlokapatirdharapatih ।
patirgatiscandhakavṛsnisatvatam prasidatam me bhagavansatam patih ॥ 9॥

iti srimadbhagavate mahapurane paramahamsyam samhitayam dvitiyaskandhe
caturtho’dhyaye srisukaprokta srikṛsnastutih samapta ॥4॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top