Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Krishna Mantra Text in English

Shri Krishna Stuti Lyrics in English by Shukadeva

śrīśukaproktā śrīkṛṣṇastutiḥ Lyrics in English: srisuka uvaca – namah parasmai purusaya bhūyase sadudbhavasthananirodhalilaya । gṛhitasaktitritayaya dehinamantarbhavayanupalaksyavartmane ॥ 1॥ bhūyo namah sadvṛjinacchide’satamasambhavayakhilasattvamūrtaye । pumsam punah paramahamsya asrame vyavasthitanamanumṛgyadasuse ॥ 2॥ namo namaste’stvṛsabhaya satvatam vidūrakasṭhaya muhuh kuyoginam । nirastasamyatisayena radhasa svadhamani brahmani ramsyate namah ॥ 3॥ yatkirtanam yatsmaranam yadiksanam yadvandanam yacchravanam yadarhanam । lokasya sadyo vidhunoti kalmasam […]

Scroll to top