Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Mangalanayika Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Mangalanayika Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

39 Views

Goddess Sri Mangalambal Temple is at Palamadai, Tirunelveli, Tamilnadu.

ಶ್ರೀಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಅಮ್ಬಾಮಮ್ಬುಜಧಾರಿಣೀಂ ಸುರನುತಾಮರ್ಧೇನ್ದುಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಆಧಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತಪೀಠನಿಲಯಾಮಮ್ಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸಜ್ಜನವನ್ದ್ಯಮಾನಚರಣಾಂ ನೀಲಾಲಕಶ್ರೋಣಿತಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ । 1॥

ಆದ್ಯಾಮಾಗಮಶಾಸ್ತ್ರರತ್ನವಿನುತಾಮಾರ್ಯಾಂ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ
ಆನನ್ದಾಮ್ಬುಧಿವಾಸಿನೀಂ ಪರಶಿವಾಮಾನನ್ದಪೂರ್ಣಾನನಾಮ್ ।
ಆಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪಿಪೀಲಿಕಾನ್ತಜನನೀಮಾಖಂಡಾಲಾದ್ಯರ್ಚಿತಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 2॥

ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಮಿನ್ದೀವರಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರವರಪ್ರದಾಮಿನನುತಾಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಮ್ ।
ಈಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀಂ ಗಿರಿಸುತಾಮೀಕಾರವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 3॥

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶೀಂ ಕೇಯೂರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಊರ್ಧ್ವಸ್ವನ್ಮಣಿಮೇಖಲಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಮೂಷ್ಮಾಪಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಊಹಾಪೋಹವಿವೇಕವಾದ್ಯನಿಲಯಾಮೂಢ್ಯಾಣಪೀಠಸ್ಥಿತಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 4॥

ಋಕ್ಷಾಧೀಶಕಲಾನ್ವಿತಾಮೃತುನುತಾಮೃದ್‍ಧ್ಯಾದಿಸಂಸೇವಿತಾಂ
ನೃಣಾನಾಂ ಪಾಪವಿಮೋಚಿನೀಂ ಶುಭಕರೀಂ ವೃತ್ರಾರಿಸಂಸೇವಿತಾಮ್ ।
ಲಿಂಗಾರಾಧನತತ್ಪರಾಂ ಭಯಹಾರಾಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 5॥

ಏನಃಕೂಟವಿನಾಶಿನೀಂ ವಿಧಿನುತಾಮೇಣಾಂಕಚೂಡಪ್ರಿಯಾಂ
ಏಲಾಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಗನ್ಧಿಚಿಕುರಾಮೇಕಾತಪತ್ರೋಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಐಕಾರಾಮ್ಬುಜಪೀಠಮಧ್ಯನಿಲಯಾಮೈನ್ದ್ರಾದಿಲೋಕಪ್ರದಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 6॥

ಓಘೈರಪ್ಸರಸಾಂ ಸದಾ ಪರಿವೃತಾಮೋಘತ್ರಯಾರಾಧಿತಾಂ
ಓಜೋವರ್ದ್ಧನತತ್ಪರಾಂ ಶಿವಪರಾಮೋಂಕಾರಮನ್ತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಔದಾರ್ಯಾಕರಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲಾಮೌತ್ಸುಖ್ಯದಾತ್ರೀಂ ಪರಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಅರ್ಕಾಮ್ಭೋರುಹವೈರಿವಹ್ನಿನಯನಾಮಕ್ಷೀಣಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ
ಅಂಗಾಕಲ್ಪಿತರತ್ನಭೂಷಣಯುತಾಮಂಡೌಘಸಂಸೇವಿತಾಮ್ ।
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀಂ ಝಲಝಲನ್ಮಂಜೀರಪಾದಾಮ್ಬುಜಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾಮ್ರಾತಟಸ್ಥಾಂ ಭಜೇ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಮ್ಬಾ ಪರದೈವತಂ ನಃ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಮ್ಬಾ ಪರಂ ಧನಂ ನಃ ।
ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಮ್ಬಾ ಕುಲದೈವತಂ ನಃ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಮ್ಬಾ ಪರಮಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥

ಅಜ್ಞಾನಿನಾ ಮಯಾ ದೋಷಾನಶೇಷಾನ್ವಿಹಿತಾನ್ಶಿವೇ ।
ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಶೈಲರಾಜಸುತೇಽಮ್ಬಿಕೇ ॥

ಯತ್ರೈವ ಯತ್ರೈವ ಮನೋ ಮದೀಯಂ ತತ್ರೈವ ತತ್ರೈವ ತವ ಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ಯತ್ರೈವ ಯತ್ರೈವ ಶಿರೋ ಮದೀಯಂ ತತ್ರೈವ ತತ್ರೈವ ಪದದ್ವಯಂ ತೇ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲನಾಯಿಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *