Ashtaka

Shri Mangalanayika Ashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲନାୟିକାଷ୍ଟକମ୍

Goddess Sri Mangalambal Temple is at Palamadai, Tirunelveli, Tamilnadu.

ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲନାୟିକାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଅମ୍ବାମମ୍ବୁଜଧାରିଣୀଂ ସୁରନୁତାମର୍ଧେନ୍ଦୁଭୂଷୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
ଆଧାରାଦି ସମସ୍ତପୀଠନିଲୟାମମ୍ଭୋଜମଧ୍ୟସ୍ଥିତାମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ ସଜ୍ଜନଵନ୍ଦ୍ୟମାନଚରଣାଂ ନୀଲାଲକଶ୍ରୋଣିତାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ । ୧॥

ଆଦ୍ୟାମାଗମଶାସ୍ତ୍ରରତ୍ନଵିନୁତାମାର୍ୟାଂ ପରାଂ ଦେଵତାଂ
ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧିଵାସିନୀଂ ପରଶିଵାମାନନ୍ଦପୂର୍ଣାନନାମ୍ ।
ଆବ୍ରହ୍ମାଦି ପିପୀଲିକାନ୍ତଜନନୀମାଖଣ୍ଡାଲାଦ୍ୟର୍ଚିତାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୨॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଶକ୍ତିସହିତାମିନ୍ଦୀଵରଶ୍ୟାମଲାଂ
ଇନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରଵରପ୍ରଦାମିନନୁତାମିଷ୍ଟାର୍ଥସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାମ୍ ।
ଈକାରାକ୍ଷରରୂପିଣୀଂ ଗିରିସୁତାମୀକାରଵର୍ଣାତ୍ମିକାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୩॥

ଉଦ୍ୟଦ୍ଭାନୁସହସ୍ରକୋଟିସଦୃଶୀଂ କେୟୂରହାରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
ଊର୍ଧ୍ଵସ୍ଵନ୍ମଣିମେଖଲାଂ ତ୍ରିନୟନାମୂଷ୍ମାପହାରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାମ୍ ।
ଊହାପୋହଵିଵେକଵାଦ୍ୟନିଲୟାମୂଢ୍ୟାଣପୀଠସ୍ଥିତାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୪॥

ଋକ୍ଷାଧୀଶକଲାନ୍ଵିତାମୃତୁନୁତାମୃଦ୍‍ଧ୍ୟାଦିସଂସେଵିତାଂ
ନୃଣାନାଂ ପାପଵିମୋଚିନୀଂ ଶୁଭକରୀଂ ଵୃତ୍ରାରିସଂସେଵିତାମ୍ ।
ଲିଙ୍ଗାରାଧନତତ୍ପରାଂ ଭୟହାରାଂ କ୍ଲୀଙ୍କାରପୀଠସ୍ଥିତାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୫॥

ଏନଃକୂଟଵିନାଶିନୀଂ ଵିଧିନୁତାମେଣାଙ୍କଚୂଡପ୍ରିୟାଂ
ଏଲାଚମ୍ପକପୁଷ୍ପଗନ୍ଧିଚିକୁରାମେକାତପତ୍ରୋଜ୍ଵଲାମ୍ ।
ଐକାରାମ୍ବୁଜପୀଠମଧ୍ୟନିଲୟାମୈନ୍ଦ୍ରାଦିଲୋକପ୍ରଦାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୬॥

ଓଘୈରପ୍ସରସାଂ ସଦା ପରିଵୃତାମୋଘତ୍ରୟାରାଧିତାଂ
ଓଜୋଵର୍ଦ୍ଧନତତ୍ପରାଂ ଶିଵପରାମୋଙ୍କାରମନ୍ତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାମ୍ ।
ଔଦାର୍ୟାକରପାଦପଦ୍ମୟୁଗଲାମୌତ୍ସୁଖ୍ୟଦାତ୍ରୀଂ ପରାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୭॥

ଅର୍କାମ୍ଭୋରୁହଵୈରିଵହ୍ନିନୟନାମକ୍ଷୀଣସୌଭାଗ୍ୟଦାଂ
ଅଙ୍ଗାକଲ୍ପିତରତ୍ନଭୂଷଣୟୁତାମଣ୍ଡୌଘସଂସେଵିତାମ୍ ।
ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରନିଵାସିନୀଂ ଝଲଝଲନ୍ମଞ୍ଜୀରପାଦାମ୍ବୁଜାଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମଙ୍ଗଲନାୟିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ତାମ୍ରାତଟସ୍ଥାଂ ଭଜେ ॥ ୮॥

ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲାମ୍ବା ପରଦୈଵତଂ ନଃ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲାମ୍ବା ପରଂ ଧନଂ ନଃ ।
ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲାମ୍ବା କୁଲଦୈଵତଂ ନଃ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲାମ୍ବା ପରମା ଗତିର୍ନଃ ॥

ଅଜ୍ଞାନିନା ମୟା ଦୋଷାନଶେଷାନ୍ଵିହିତାନ୍ଶିଵେ ।
କ୍ଷମସ୍ଵ ତ୍ଵଂ କ୍ଷମସ୍ଵ ତ୍ଵଂ ଶୈଲରାଜସୁତେଽମ୍ବିକେ ॥

ୟତ୍ରୈଵ ୟତ୍ରୈଵ ମନୋ ମଦୀୟଂ ତତ୍ରୈଵ ତତ୍ରୈଵ ତଵ ସ୍ଵରୂପମ୍ ।
ୟତ୍ରୈଵ ୟତ୍ରୈଵ ଶିରୋ ମଦୀୟଂ ତତ୍ରୈଵ ତତ୍ରୈଵ ପଦଦ୍ଵୟଂ ତେ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଲନାୟିକାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Add Comment

Click here to post a comment