Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಮ್

39 Views

ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಕಲ್ಯತಾಂ ಚೇತೋಽಮ್ಬುಜೇ ಸನ್ತತಂ
ಮಾನಾಥಾಮ್ಬುಜಸಮ್ಭವಾದ್ರಿತನಯಾಕಾನ್ತೈಃ ಸಮಾರಾಧಿತಮ್ ।
ವಾಂಛಾಪೂರಣನಿರ್ಜಿತಾಮರಮಹೀರುಡ್ಗರ್ವಸರ್ವಸ್ವಕಮ್
ವಾಚಃ ಸೂಕ್ತಿಸುಧಾರಸದ್ರವಮುಚೋ ನಿರ್ಯಾನ್ತಿ ವಕ್ತ್ರೋದರಾತ್ ॥ 1॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಮುನಿಮನಃಕಾಸಾರವಾಸಾದರಂ
ಮಾಯಾಮೋಹಮಹಾನ್ಧಕಾರಮಿಹಿರಂ ಮಾನಾತಿಗಪ್ರಾಭವಮ್ ।
ಮಾತಂಗಾಭಿಮತಿಂ ಸ್ವಕೀಯಗಮನೈರ್ನಿರ್ಮೂಲಯತ್ಕೌತುಕಾ-
ದ್ವನ್ದೇಽಮನ್ದತಪಃಫಲಾಪ್ಯನಮನಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಚನಾಪ್ರಕ್ರಮಮ್ ॥ 2॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಪ್ರಣಮತಾಮಾನನ್ದವಾರಾನ್ನಿಧೇ
ರಾಕಾಶಾರದಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಕರಂ ಕಾಮಾಹಿಪಕ್ಷೀಶ್ವರಮ್ ।
ವೃನ್ದಂ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಂ ಸ್ವನಾಮ ವದತಾಮತ್ಯಾದರಾತ್ಸತ್ವರಂ
ಷದ್ಭಾಷಾಸರಿದೀಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿದಧತ್ಷಾಣ್ಮಾತುರಾರ್ಚ್ಯಂ ಭಜೇ ॥ 3॥

ಕಾಮಂ ಫಾಲತಲೇ ದುರಕ್ಷರತತಿರ್ದೈವೀ ಮಮಾಸ್ತಾಂ ನ ಭೀ-
ರ್ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜೋತ್ಥರಜಸಾ ಲುಮ್ಪಾಮಿ ತಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿರ್ಯಥಾ ಭವಪದಾಮ್ಭೋಜಾರ್ಚನಾಪ್ರಾಭವಾತ್
ಕಾಲಂ ತದ್ವದಹಂ ಚತುರ್ಮುಖಮುಖಾಮ್ಭೋಜಾತಸೂರ್ಯಪ್ರಭೇ ॥ 4॥

ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು ಮಮತಾಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಗಾಂ
ಕಾಮಾದೀನಪಿ ವೈರಿಣೋ ದೃಢತರಾನ್ಮೋಕ್ಷಾಧ್ವವಿಘ್ನಪ್ರದಾನ್ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ಪೋಷಯ ಸನ್ತತಂ ಶಮದಮಧ್ಯಾನಾದಿಮಾನ್ಮೋದತೋ
ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಹೃದಿ ಸದಾ ಕುರ್ವೇ ಗಿರಾಂ ದೇವತೇ ॥ 5॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಸ್ಯ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕ್ರಿಯಾತೋಽಪಿ ವಾ
ಯೇ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಮುದಾನ್ವಹಂ ಬಹುವಿಧೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸುಮೈರರ್ಚನಾಮ್ ।
ಶೀಘ್ರಂ ತೇ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಭೂಮಿಪತಯೋ ನಿನ್ದನ್ತಿ ಚ ಸ್ವಶ್ರಿಯಾ
ಜಮ್ಭಾರಾತಿಮಪಿ ಧ್ರುವಂ ಶತಮಖೀಕಷ್ಟಾಪ್ತನಾಕಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 6॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಕಜಂ ಶಿರಸಿ ಯೇ ಪದ್ಮಾಟವೀಮಧ್ಯತ-
ಶ್ಚನ್ದ್ರಾಭಂ ಪ್ರವಿಚಿನ್ತಯನ್ತಿ ಪುರುಷಾಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷ್ಯನ್ಯಹಮ್ ।
ತೇ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರವಿಜಿತ್ಯ ರೋಗರಹಿತಾಃ ಸಮ್ಯಗ್ದೃಢಾಂಗಾಶ್ಚಿರಂ
ಜೀವನ್ತ್ಯೇವ ಮೃಣಾಲಕೋಮಲವಪುಷ್ಮನ್ತಃ ಸುರೂಪಾ ಭುವಿ ॥ 7॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಹೃದಿ ಮುದಾ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ
ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಮಶೇಷವೇದಶಿರಸಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಮ್ಯಂ ಮುಹುಃ ।
ಅತ್ಯಾಗೇಽಪಿ ತನೋರಖಂಡಪರಮಾನನ್ದಂ ವಹನ್ತಃ ಸದಾ
ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವಿನಾಶಿ ತರಸಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಪೂರುಷಾಃ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಂಕಜಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *