Ashtaka

Shri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam Lyrics in Hindi

श्रीमट्टपल्लिनृसिंहमङ्गलाष्टकम् Lyrics in Hindi:

मट्टपल्लिनिवासाय मथुरानन्दरूपिणे ।
महायज्ञस्वरूपाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ १॥

कृष्णवेणीतटस्थाय सर्वाभीष्टप्रदायिते ।
प्रह्लादप्रियरूपाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ २॥

कर्तस्थिताय तीराय गम्भीराय महात्मने ।
सर्वारिष्टविनाशाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ ३॥

ऋग्यजुस्सामरूपाय मन्त्रारूढाय धीमते ।
श्रितानां कल्पवृक्षाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ ४॥

गुहाशयाय गुह्याय गुह्यविद्यास्वरूपिणे ।
गुहरान्ते विहाराय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ ५॥

श्रीपल्यद्रिमध्यस्थाय निधये मथुराय च ।
सुखप्रदाय देवाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ ६॥

तापनीयरहस्थाय तापत्रयविनाशिने ।
नतानां पारिजाताय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ ७॥

राज्यलक्ष्म्या समेताय रागद्वेषविनाशिने
मट्टपल्लिनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ॥ ८॥

इति श्रीमट्टपल्लिनृसिंहमङ्गलाष्टकम् ।