Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Mukundaraya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದರಾಯಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Mukundaraya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದರಾಯಾಷ್ಟಕಮ್

73 Views

ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದರಾಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

(ರಾಮಕಲೀ-ಗಣೇಶ ಗೀಯತೇ)
ವನಿತೋಪಹಾಸನೃತ್ಯತ್ಸ್ಮಿತವದನಾನನ್ದಜೋಷತೋಷದಾಯಿನ್ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮುಕುನ್ದರಾಯ ತ್ವಯ್ಯಾಸಕ್ತಂ ಮನೋ ಮೇಽಸ್ತು ॥ 1॥

ಮಣಿಮಯನನ್ದಾವಾಸೇ ಕುಮಾರಿಕಾವೃನ್ದಶೋಭಿಸದ್ಧಾಸ್ಯೇ ।
ನವನೀತಲೋಭಿತಾಸ್ಯೇ (ಸತತಂ ತ್ವಯಿ ಹರೌ) ಮತಿರ್ಮೇಽಸ್ತು ॥ 2॥

ಪರಿಧೃತಹೀರಕಹಾರಂ ವ್ರಜಾಂಗನಾದರ್ಶನೀಯಕೌಮಾರಮ್ ।
ಕೃತಗೋಪುಚ್ಛವಿಹಾರಂ ಜಿತಮಾರಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ಹೃತ್ಸಾರಮ್ ॥ 3॥

ಸಕಲೋಪನಿಷತ್ಸಾರಂ ಸ್ವಾನನ್ದಾಪ್ರಾಕೃತಾಕಾರಮ್ ।
ವನ್ದೇ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ವಾರಂ ವಾರಂ ಸ್ವದಾತಾರಮ್ ॥ 4॥

ಕಿಂಕಣೀನೂಪುರರಣಿತಂ (ಸತತಂ) ಸಿಂಹಾವಲೋಕನಂ ಕರ್ತ್ರೇ ।
ವ್ರಜಜನಮಾನಸಹರ್ತ್ರೇ ನಿಜಾರ್ತಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ ॥ 5॥

ಅಲಕಸಮಾವೃತವದನಂ ಸುಕುನ್ದಕಲಿಕಾಸುಶೋಭಿತಂ ಸ್ವಾಸ್ಯಮ್ ।
ಗೋಪಯುವತೀರತಿಸದನಂ ಜಿತಮದನಂ ನನ್ದನನ್ದನಂ ನೌಮಿ ॥ 6॥

ವ್ರಜಕರ್ದಮಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ಕರಧೃತನವನೀತಮೋಹಿತಾನಂಗಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಲೋಲವಿಲೋಚನಾಸಕ್ತಾಂಗನಾಸಂಗಮ್ ॥ 7॥

ನರ್ತನಲೀಲಾಕರಣಂ ಮನೋಹರಣಂ ವಪುಷಾ ನನ್ದವಿಸ್ತರಣಮ್ ।
ಸೇವಕಜನಭವತರಣಂ ಯಾಮಿ ತಮಹಂ ಸದೈವ ಶರಣಮ್ ॥ 8॥

ತವ ಲೀಲಾರಸಲುಬ್ಧಾಃ ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದರಾಯಾಷ್ಟಕಂ ಪ್ರೇಷ್ಣಾ ।
ಸಾಧನಜಾಲಸಹಸ್ರಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಜಸ್ರಂ ಪಠಧ್ವಂ ವೈ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಯದುನಾಥಕುಲೋದ್ಭವಶ್ರೀಗೋಪಾಲಾತ್ಮಜಶ್ರೀಗಿರಧರೇಣವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದರಾಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *