Ashtaka

Shri Nrisimha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮದಕಲಂಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ! ಶಶಿಕೋಟಿ-
ಶ್ರೀಧರ! ಮನೋಹರ! ಸಟಾಪಟಲ ಕಾನ್ತ! ।
ಪಾಲಯ ಕೃಪಾಲಯ! ಭವಾಮ್ಬುಧಿ-ನಿಮಗ್ನಂ
ದೈತ್ಯವರಕಾಲ! ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 1॥

ಪಾದಕಮಲಾವನತ ಪಾತಕಿ-ಜನಾನಾಂ
ಪಾತಕದವಾನಲ! ಪತತ್ರಿವರ-ಕೇತೋ! ।
ಭಾವನ! ಪರಾಯಣ! ಭವಾರ್ತಿಹರಯಾ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಕೃಪಯೈವ ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 2॥

ತುಂಗನಖ-ಪಂಕ್ತಿ-ದಲಿತಾಸುರ-ವರಾಸೃಕ್
ಪಂಕ-ನವಕುಂಕುಮ-ವಿಪಂಕಿಲ-ಮಹೋರಃ ।
ಪಂಡಿತನಿಧಾನ-ಕಮಲಾಲಯ ನಮಸ್ತೇ
ಪಂಕಜನಿಷಣ್ಣ! ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 3॥

ಮೌಲೇಷು ವಿಭೂಷಣಮಿವಾಮರ ವರಾಣಾಂ
ಯೋಗಿಹೃದಯೇಷು ಚ ಶಿರಸ್ಸು ನಿಗಮಾನಾಮ್ ।
ರಾಜದರವಿನ್ದ-ರುಚಿರಂ ಪದಯುಗಂ ತೇ
ದೇಹಿ ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 4॥

ವಾರಿಜವಿಲೋಚನ! ಮದನ್ತಿಮ-ದಶಾಯಾಂ
ಕ್ಲೇಶ-ವಿವಶೀಕೃತ-ಸಮಸ್ತ-ಕರಣಾಯಾಮ್ ।
ಏಹಿ ರಮಯಾ ಸಹ ಶರಣ್ಯ! ವಿಹಗಾನಾಂ
ನಾಥಮಧಿರುಹ್ಯ ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 5॥

ಹಾಟಕ-ಕಿರೀಟ-ವರಹಾರ-ವನಮಾಲಾ
ಧಾರರಶನಾ-ಮಕರಕುಂಡಲ-ಮಣೀನ್ದ್ರೈಃ ।
ಭೂಷಿತಮಶೇಷ-ನಿಲಯಂ ತವ ವಪುರ್ಮೇ
ಚೇತಸಿ ಚಕಾಸ್ತು ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 6॥

ಇನ್ದು ರವಿ ಪಾವಕ ವಿಲೋಚನ! ರಮಾಯಾಃ
ಮನ್ದಿರ! ಮಹಾಭುಜ!-ಲಸದ್ವರ-ರಥಾಂಗ! ।
ಸುನ್ದರ! ಚಿರಾಯ ರಮತಾಂ ತ್ವಯಿ ಮನೋ ಮೇ
ನನ್ದಿತ ಸುರೇಶ! ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 7॥

ಮಾಧವ! ಮುಕುನ್ದ! ಮಧುಸೂದನ! ಮುರಾರೇ!
ವಾಮನ! ನೃಸಿಂಹ! ಶರಣಂ ಭವ ನತಾನಾಮ್ ।
ಕಾಮದ ಘೃಣಿನ್ ನಿಖಿಲಕಾರಣ ನಯೇಯಂ
ಕಾಲಮಮರೇಶ ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 8॥

ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸಕಲ-ಪಾತಕ-ಭಯಘ್ನಂ
ಕಾಮದಂ ಅಶೇಷ-ದುರಿತಾಮಯ-ರಿಪುಘ್ನಮ್ ।
ಯಃ ಪಠತಿ ಸನ್ತತಮಶೇಷ-ನಿಲಯಂ ತೇ
ಗಚ್ಛತಿ ಪದಂ ಸ ನರಸಿಂಹ! ನರಸಿಂಹ! ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ॥