Ashtaka

Shri Paduka Ashtakam Lyrics in English

Sri Paduka Ashtakam in English:

॥ śrīpādukāṣṭakam ॥
gokulesapadapadmamandanaikamandite
suresasesasarvadesavasivrndavandite ।
ananyabhaktavanchitakhilarthasiddhisadhike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 1 ॥

maharharatnanirmite suhemapitasamsthite
svasevakaikasevite supuspavasavasite ।
svarupabuddhihinajivasatsvarupabodhike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 2 ॥

svasevanaikacetasamananyabhaktidayike
krpasughaikasiktabhaktakamamohanasike ।
mahandhakaralinajivahrtprakasacandrike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 3 ॥

nijasrayasthitakhilapadam sada vidarake
hyanekatapataptajivagaṅgavarivicike ।
samagatasya sannidhau durantamohabhanjike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 4 ॥

saduhkhadavavahnidagdhamugdhajivasaukhyade
candakalavyalagrastatrastavisvamoksiceke ।
svabhaktasuddhamanase virajamanahamsike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 5 ॥

supaduketikirtanadbhavabdhito’pi tarike
svasevanatsada nrnam sukhaikavrddhikarike ।
mahendracandrabrahmabhanumaulihemamalike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 6 ॥

maharsidevasiddhavrndacamarapravijite
caturdigantavaridhau nijapratapagarjite ।
bhavabdhimagnajivajatasokamohaharike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 7 ॥

yathoddhavaya bhaktibhavabhavitaya carpite
tathaiva gokulesvarena sevakaya carpite ।
nirasya mayikam vacah svapustimargadarsike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 8 ॥

ye padukastakamidam niyatam patanti
viproddhavena racitam mahatam prasadat ।
te yanti gokulapatescaranaravindam
sannidhyamuktigatimatra ca tatprasadat ॥ 9 ॥

iti uddhavaracitam sripadukastakam sampurnam ।

Also Read:

Shri Paduka Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment