Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Paduka Ashtakam Lyrics in English

Shri Paduka Ashtakam Lyrics in English

106 Views

śrīpādukāṣṭakam Lyrics in English:

gokulesapadapadmamandanaikamandite
suresasesasarvadesavasivrndavandite ।
ananyabhaktavanchitakhilarthasiddhisadhike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 1॥

maharharatnanirmite suhemapitasamsthite
svasevakaikasevite supuspavasavasite ।
svarupabuddhihinajivasatsvarupabodhike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 2॥

svasevanaikacetasamananyabhaktidayike
krpasughaikasiktabhaktakamamohanasike ।
mahandhakaralinajivahrtprakasacandrike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 3॥

nijasrayasthitakhilapadam sada vidarake
hyanekatapataptajivagaṅgavarivicike ।
samagatasya sannidhau durantamohabhanjike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 4॥

saduhkhadavavahnidagdhamugdhajivasaukhyade
candakalavyalagrastatrastavisvamoksiceke ।
svabhaktasuddhamanase virajamanahamsike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 5॥

supaduketikirtanadbhavabdhito’pi tarike
svasevanatsada nrnam sukhaikavrddhikarike ।
mahendracandrabrahmabhanumaulihemamalike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 6॥

maharsidevasiddhavrndacamarapravijite
caturdigantavaridhau nijapratapagarjite ।
bhavabdhimagnajivajatasokamohaharike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 7॥

yathoddhavaya bhaktibhavabhavitaya carpite
tathaiva gokulesvarena sevakaya carpite ।
nirasya mayikam vacah svapustimargadarsike
namo namo’stu vam sadaiva gokulesapaduke ॥ 8॥

ye padukastakamidam niyatam patanti
viproddhavena racitam mahatam prasadat ।
te yanti gokulapatescaranaravindam
sannidhyamuktigatimatra ca tatprasadat ॥ 9॥

iti uddhavaracitam sripadukastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *