Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Param Guru Prabhu Vara Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਗੁਰੁਪ੍ਰਭੁਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Shri Param Guru Prabhu Vara Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਗੁਰੁਪ੍ਰਭੁਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

78 Views

ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਗੁਰੁਪ੍ਰਭੁਵਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਜਨਨੀਵਤਿ ਜ੍ਵਲਤਿ ਸਂਸਤਿਰ੍ਜ੍ਵਾਲਯਾ
ਯਦੀਯਨਯਨੋਦਿਤਾਤੁਲਕਪਾਤਿਵਸ਼੍ਟਿਰ੍ਦ੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਵਿਧੂਯ ਦਵਥੁਂ ਕਰੋਤ੍ਯਮਲਭਕ੍ਤਿਵਾਪ੍ਯੌਚਿਤੀਂ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੧॥

ਯਦਾਸ੍ਯਕਮਲੋਦਿਤਾ ਵ੍ਰਜਭੁਵੋ ਮਹਿਮ੍ਨਾਂ ਤਤਿਃ
ਸ਼੍ਰੁਤਾ ਬਤ ਵਿਸਰ੍ਜਯੇਤ੍ਪਤਿਕਲਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਾਲਯਾਨ੍ ।
ਕਲਿਨ੍ਦਤਨਯਾਤਟੀ ਵਨਕੁਟੀਰਵਾਸਂ ਨਯੇਤ੍
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੨॥

ਵ੍ਰਜਾਮ੍ਬੁਜਦਸ਼ਾਂ ਕਥਂ ਭਵਤਿ ਭਾਵਭੂਮਾ ਕਥਂ
ਭਵੇਦਨੁਗਤਿਃ ਕਥਂ ਕਿਮਿਹ ਸਾਧਨਂ ਕੋऽਧਿਕਤ੍ ।
ਇਤਿ ਸ੍ਫੁਟਮਵੈਤਿ ਕੋ ਯਦੁਪਦੇਸ਼ਭਾਗ੍ਯਂ ਵਿਨਾ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੩॥

ਤਪਸ੍ਵਿਯਤਿਕਰ੍ਮਿਣਾਂ ਸਦਸਿ ਤਾਰ੍ਕਿਕਾਨਾਂ ਤਥਾ
ਪ੍ਰਤਿਸ੍ਵਮਤਵੈਦੁਸ਼ੀਪ੍ਰਕਟਨੋਢਗਰ੍ਵਸ਼੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਵਿਰਾਜਤਿ ਰਵਿਰ੍ਯਥਾ ਤਮਸਿ ਯਃ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤ੍ਯੋਜਸਾ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੪॥

ਕਿਮਦ੍ਯ ਪਰਿਧਾਸ੍ਯਤੇ ਕਿਮਥ ਭੋਜ੍ਯਤੇ ਰਾਧਯਾ
ਸਮਂ ਮਦਨਮੋਹਨੋ ਮਦਨਕੋਟਿਨਿਮਜ੍ਜਿਤਃ ।
ਇਤੀਸ਼੍ਟਵਰਿਵਸ੍ਯਯਾ ਨਯਤਿ ਯੋऽਸ਼੍ਟਯਾਮਾਨ੍ ਸਦਾ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੫॥

ਮਦਙ੍ਗਕਰਤਾਲਿਕਾਮਧੁਰਕੀਰ੍ਤਨੇ ਨਰ੍ਤਯਨ੍
ਜਨਾਨ੍ ਸੁਕਤਿਨੋ ਨਟਨ੍ ਸ੍ਵਯਮਪਿ ਪ੍ਰਮੋਦਾਮ੍ਬੁਧੌ ।
ਨਿਮਜ੍ਜਤਿ ਦਗਮ੍ਬੁਭਿਃਪੁਲਕਸਙ੍ਕੁਲਃਸ੍ਨਾਤਿ ਯਃ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੬॥

ਸਮਂ ਭਗਵਤੋ ਜਨੈਃ ਪ੍ਰਵਰਭਕ੍ਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਦਿਤਂ
ਰਸਂ ਸੁਰਸਯਨ੍ਮੁਹੁਃ ਪਰਿਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਯਃ ਸ੍ਵਾਦਯਨ੍ ।
ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ਼ਤਵੇਸ਼੍ਟਿਤੋ ਜਯਤਿ ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਯਾਖ੍ਯਯਾ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੭॥

ਸ੍ਥਿਤਿਃ ਸੁਰਸਰਿਤ੍ਤਟੇ ਮਦਨਮੋਹਨੋ ਜੀਵਨਂ
ਸ੍ਪਹਾ ਰਸਿਕਸਙ੍ਗਮੇ ਚਤੁਰਿਮਾ ਜਨੋਦ੍ਧਾਰਣੇ ।
ਘਣਾ ਵਿਸ਼ਯਿਸ਼ੁ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਝਟਿਤਿ ਯਸ੍ਯ ਚਾਨੁਵ੍ਰਜੇ
ਸ ਕਸ਼੍ਣਚਰਣਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ੍ਵਪਾਦਾਮਤਮ੍ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਪ੍ਰਭੁਵਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪਠਤਿ ਯਸ੍ਤਦੀਯੋ ਜਨ-
ਸ੍ਤਦਙ੍ਘ੍ਰਿਕਮਲੇਸ਼੍ਟਧੀਃ ਸ ਖਲੁ ਰਙ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਰੇਮਭਾਕ੍ ।
ਵਿਲਾਸਭਤਮਞ੍ਜੁਲ੍ਯਾਲ੍ਯਤਿਕਪੈਕਪਾਤ੍ਰੀਭਵਨ੍
ਨਿਕੁਞ੍ਜਨਿਲਯਾਧਿਪਾਵਚਿਰਮੇਵ ਤੌ ਸੇਵਤੇ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਵਿਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਪਰਮਗੁਰੁਪ੍ਰਭੁਵਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *