Ashtaka

Shri Radha Ashtakam 2 Lyrics in Oriya

Sri Madradhashtakam 2 Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀମଦ୍ରାଧାଷ୍ଟକମ୍ ୨

ନିକୁଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜୂଷଦ୍ଵିଵିଧମୃଦୁପୁଷ୍ପୈକନିଚୟୈଃ
ସମାକୀର୍ଣଂ ଦାନ୍ତଂ ସୁମଣିଜଟିତଂ କେଲିଶୟନମ୍ ।
ହୃଦି ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତୋଦ୍ଭଟଵିରହଭାଵୈଃ ସପଦି ୟତ୍
କରେ କୃତ୍ଵା ପତ୍ରଵ୍ୟଜନମୁପଵିଶନ୍ତୀଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୧॥

ଵିଦିତ୍ଵା ଗୋପୀଶଂ ଶ୍ରମଵିହିତନିଦ୍ରଂ ହୃଦି ଭିୟା
ରଣତ୍କାରୈର୍ଭୂୟାନ୍ନ ଖଲୁ ଗତନିଦ୍ରଃ ପରମିତି ।
ଦ୍ଵିତୀୟେନ ସ୍ତବ୍ଧାଚଲନଚପଲଂ କଙ୍କଣଚୟଂ
ଵିତନ୍ଵନ୍ତୀଂ ମନ୍ଦଂ ଵ୍ୟଜନମଥ ରାଧାଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୨॥

ଵିଧାୟାଚ୍ଛୈଃ ପୁଷ୍ପୈର୍ଵିଵିଧରଚନାଂ ଚାରୁମୃଦୁଲାଂ
ପଦପ୍ରାନ୍ତାଲମ୍ବାଂ ସ୍ଵକରକମଲାଭ୍ୟାଂ ପୁନରସୌ ।
ସ୍ଥିତଂ ସ୍ଵପ୍ରାଣାନାଂ ପ୍ରିୟତମମନନ୍ୟଂ ନିଜପୁରୋ-
ଽଵଗତ୍ୟାତନ୍ଵନ୍ତୀମୁରସି ଵନମାଲାଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୩॥

ପୁରା ରାସାରମ୍ଭେ ଶରଦମଲରାତ୍ରିଷ୍ଵପି ହରି-
ପ୍ରଭାଵାଦ୍ୟୁଲ୍ଲୀଢସ୍ମରଣକୃତଚିନ୍ତାଶତୟୁତାମ୍ ।
ହୃଦି ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତଂ ବହିରପି ସମୁଦ୍ଵୀକ୍ଷିତୁମିଵ
ସ୍ଵତୋ ଵାରଂ ଵାରଂ ଵିକସିତଦୃଗବ୍ଜାଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୪॥

ଵିଚିନ୍ଵନ୍ତୀଂ ନାଥଂ ନିରତିଶୟଲୀଲାକୃତିରତଂ
ପ୍ରପଶ୍ୟନ୍ତୀଂ ଚିହ୍ନଂ ଚରଣୟୁଗସମ୍ଭୂତମତୁଲମ୍ ।
ପ୍ରକୁର୍ଵନ୍ତୀଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟହହ ପଦରେଣୂତ୍କରମପି
ପ୍ରିୟାଂ ଗୋପୀଶସ୍ୟ ପ୍ରଣତନିଜନାଥାଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୫॥

ନିଜପ୍ରାଣାଧୀଶପ୍ରସଭମିଲନାନନ୍ଦଵିକସ-
ତ୍ସମସ୍ତାଙ୍ଗପ୍ରେମୋଦ୍ଗତମତନୁରୋମାଵଲିମପି ।
ସ୍ଫୁରତ୍ସୀତ୍କାରାନ୍ତଃସ୍ଥିତସଭୟଭାଵୈକନୟନାଂ
ପୁନଃ ପଶ୍ଚାତ୍ତପ୍ତାମତୁଲରସପାତ୍ରଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୬॥

ଲସଦ୍ଗୋପୀନାଥାନନକମଲସଂୟୋଜିତମୁଖାଂ
ମୁଖାମ୍ଭୋଧିପ୍ରାଦୁର୍ଭଵଦମୃତପାନୈକଚତୁରାମ୍ ।
ପରୀରମ୍ଭପ୍ରାପ୍ତପ୍ରିୟତମଶରୀରୈକ୍ୟରସିକାଂ
ତୃତୀୟାର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିପ୍ରକଟହରିସିଦ୍ଧିଂ ହୃଦି ଭଜେ ॥ ୭॥

ନ ମେ ଵାଞ୍ଛ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷଃ ଶ୍ରୁତିଷୁ ଚତୁରାତ୍ମା ନିଗଦିତୋ
ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟା ଭକ୍ତିର୍ନ ପୁନରପି ଵିଜ୍ଞାନମପି ମେ ।
କଦାଚିନ୍ମାଂ ସ୍ଵାମିନ୍ୟହହ ମୟି ଦାସେ କୃପୟତୁ
ସ୍ଵତଃ ସ୍ଵାଚାର୍ୟାଣାଂ ଚରଣଶରଣେ ଦୀନକରୁଣା ॥ ୮॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ରାଧାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet