Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Radhakunda Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

Shri Radhakunda Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

106 Views

Sri Radha Kunda Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಧಾಕುಂಡಾಷ್ಟಕಮ್

ವೃಷಭದನುಜನಾಶಾತ್ ನರ್ಮಧರ್ಮೋಕ್ತಿರಂಗೈಃ
ನಿಖಿಲನಿಜತನೂಭಿರ್ಯತ್ಸ್ವಹಸ್ತೇನ ಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಪ್ರಕಟಿತಮಪಿ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಮೋದೈಃ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 1॥

ವ್ರಜಭುವಿ ಮುರಶತ್ರೋಃ ಪ್ರೇಯಸೀನಾಂ ನಿಕಾಮೈಃ
ಅಸುಲಭಮಪಿ ತೂರ್ಣಂ ಪ್ರೇಮಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ತಮ್ ।
ಜನಯತಿ ಹೃದಿ ಭೂಮೌ ಸ್ನಾತುರುಚ್ಚೈಃ ಪ್ರಿಯಂ ಯತ್
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 2॥

ಅಘರಿಪುರಪಿ ಯತ್ನಾದತ್ರ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದ-
ಪ್ರಸರಕೃತಕಟಾಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಕಾಮಃ ಪ್ರಕಾಮಮ್ ।
ಅನುಸರತಿ ಯದುಚ್ಚೈಃ ಸ್ನಾನಸೇವಾನುಬನ್ಧೈಃ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 3॥

ವ್ರಜಭುವನಸುಧಾಂಶೋಃ ಪ್ರೇಮಭೂಮಿರ್ನಿಕಾಮಂ
ವ್ರಜಮಧುರಕಿಶೋರೀಮೌಲಿರತ್ನಪ್ರಿಯೇವ ।
ಪರಿಚಿತಮಪಿ ನಾಮ್ನಾ ಯಚ್ಚ ತೇನೈವ ತಸ್ಯಾಃ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 4॥

ಅಪಿ ಜನ ಇಹ ಕಶ್ಚಿದ್ಯಸ್ಯ ಸೇವಾಪ್ರಸಾದೈಃ
ಪ್ರಣಯಸುರಲತಾ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಯ ಗೋಷ್ಠೇನ್ದ್ರಸೂನೋಃ ।
ಸಪದಿ ಕಿಲ ಮದೀಶಾ ದಾಸ್ಯಪುಷ್ಪಪ್ರಶಸ್ಯಾ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 5॥

ತತಮಧುರನಿಕುಂಜಾಃ ಕ್ಲೃಪ್ತನಾಮಾನ ಉಚ್ಚೈಃ
ನಿಜಪರಿಜನವರ್ಗೈಃ ಸಂವಿಭಜ್ಯಾಶ್ರಿತಾಸ್ತೈಃ ।
ಮಧುಕರರುತರಮ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ರಾಜನ್ತಿ ಕಾಮ್ಯಾಃ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 6॥

ತತಭುವಿ ವರವೇದ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ನರ್ಮಾತಿಹೃದ್ಯಂ
ಮಧುರಮಧುರವಾರ್ತಾಂ ಗೋಷ್ಠಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಭಂಗ್ಯಾ ।
ಪ್ರಥಯಿತುಮಿತ ಈಶಪ್ರಾಣಸಖ್ಯಾಲಿಭಿಃ ಸಾ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 7॥

ಅನುದಿನಮತಿರಂಗೈಃ ಪ್ರೇಮಮತ್ತಾಲಿಸಂಘೈಃ
ವರಸರಸಿಜಗನ್ಧೈಃ ಹಾರಿವಾರಿಪ್ರಪೂರ್ಣೇ ।
ವಿಹರತ ಇಹ ಯಸ್ಮನ್ ದಮ್ಪತೀ ತೌ ಪ್ರಮತ್ತೌ
ತದತಿಸುರಭಿ ರಾಧಾಕುಂಡಮೇವಾಶ್ರಯೋ ಮೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ರಾಧಾಕುಂಡಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Sri Radha Kunda Ashtakam Meaning :

1) May very fragrant Radha’-kunda, which, prodded by the gopis’ many joking words after Vrsabhasura’s death, the king of Vrndavana forest happily built and filled with His own hand, be my shelter.

2) May very dear and fragrant Radha-kunda, which, for one who bathes in it immediately creates in the land of the heart a desire tree of pure love rare even among the gopi beloveds of Lord Krsna in Vraja, be my shelter.

3) May very dear and fragrant Radha-kunda, where, yearning to attain the merciful sidelong glance of His queen, Lord Krsna diligently follows Her bathing attendants, be my shelter.

4) May very fragrant Radha’-kunda, which is named after a girl who is a realm of love for He who is the moon of Vraja, a girl who is like the most precious jewel in the crown of the sweet girls of Vraja, be my shelter.

5) The mercy obtained by serving Radha’-kunda makes the celestial vine of pure love for the prince of Vraja, which is famous for bearing the flowers of service to my queen, sprout. May that very fragrant Radha’-kunda be my shelter.

6) May very fragrant Radha-kunda, on the shores of which are many splendid and charming forest groves filled with the sweet sounds of bumblebees and each named after one of Sri Radha’s friends, be my shelter.

7) May very fragrant Radha-kunda, on the shore of which, in a pleasant courtyard Queen Radha and Her friends sweetly joke with Lord Krsna, the moon of Vraja, be my shelter.

8) May very fragrant Radha-kunda, where the passionate divine couple daily plays with Their passionate friends in the charming lotus-scented water, be my shelter.

9) To one who is completely dedicated to Queen Radha’s service and who happily reads these eight beautiful verses describing Her lake, even in this present body Lord Krsna shows His beloved as he happily embraces Her.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *