Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Mangalashtakam Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

79 Views

Shri Rama Mangala Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಮಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್
ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ನಮಃ ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ಮದಾಚಾರ್ಯವರಾಯ ಚ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಭಕ್ತಾಯ ಗುರುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸೀತಾವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ತ್ಯಾಗಗೇಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀರಾಮಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ।

ಸಂಗೀತಪ್ರಾಣಮೂಲಾಯ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಧಿವಾಸಿನೇ ।
ಷಡ್ಜಾಧಾರಶ್ರುತಿಸ್ಥಾಯ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 1॥
ಋಷಭಾರೂಢನೂತಾಯ ರಿಪುಸೂದನಕೀರ್ತಯೇ ।
ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠಸುಗೀತಾಯ ರಿಪುಭೀಮಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 2॥
ಗಂಗಾಪಾವನಪಾದಾಯ ಗಮ್ಭೀರಸ್ವರಭಾಷಿಣೇ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವಗಾನಲೋಲಾಯ ಗಭೀರಾಯ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 3॥
ಮಂಗಲಂ ಕ್ಷಿತಿಜಾಪಾಯ ಮಂಗಲಾನನ್ದಮೂರ್ತಯೇ ।
ಮಂಗಲಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 4॥
ಪಂಚಮಸ್ವರಗೇಯಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ವರಾಬ್ಧಯೇ ।
ಪಾಥೋಧಿರಾಗರಂಗಾಯ ಪರಾರ್ಥಾಯ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 5॥
ಧನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಪಾಲಾಯ ಧೈವತ್ಯಧೈರ್ಯದಾಯಿನೇ ।
ಧ್ಯಾತಾಯ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾತರೂಪಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥
ನಿಷಾದಗುಹಮಿತ್ರಾಯ ನಿಶಾಚರಮದಾರಯೇ ।
ನಿರ್ವಾಣಫಲದಾತ್ರೇ ಚ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 7॥
ಸಪ್ತಸ್ವರಾಧಿನಾಥಾಯ ಸಂಗೀತಕೃತಿಸೇವಿನೇ ।
ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೇಯಾಯ ಸೀತಾರಾಮಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನಃ ಶಿಷ್ಯಯಾ ಭಕ್ತಯಾ ಪುಷ್ಪಯಾ
ಅನುರಾಗೇಣ ಕೃತಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಗುರೌ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ।
ಓಂ
ಶುಭಮಸ್ತು ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *