Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in English:

|| sri rama asṭottara satanamastotram ||

sriramo ramabhadrasca ramacandrasca sasvatah |
rajivalocanah sriman rajendro raghupungavah || 1 ||

janakivallabho jaitro jitamitro janardanah |
visvamitrapriyo dantah saranatranatatparah || 2 ||

valipramathano vagmi satyavak satyavikramah |
satyavrato vratadharah sada hanumadasrita: || 3 ||

kausalyeyah kharadhvamsi viradhavadhapanditah |
vibhisanaparitrata harakodandakhandanah || 4 ||

saptatalaprabhetta ca dasagrivasiroharah |
jamadagvyamahadarpadalanastaṭakantakah || 5 ||

vedantasaro vedatma bhavarogasya bhesajam |
dusanatrisirohanta trimurtistrigunatmakah || 6 ||

trivikramastrilokatma punyacaritrakirtanah |
trilokaraksako dhanvi dandakaranyakarsanah || 7 ||

ahalyasapasamanah pitrbhakto varapradah |
jitendriyo jitakrodho jitavadyo jagadguruh || 8 ||

rksavanarasanghati citrakuṭasamasrayah |
jayantatranavaradah sumitraputrasevitah || 9 ||

sarvadevadhidevascamrtavanarajivanah |
mayamaricahanta ca mahadevo mahabhujah || 10 ||

sarvadevastutah som̐yo brahmanyo munisamstutah |
mahayogi mahodarah sugrivepsitarajyadah || 11 ||

sarvapunyadhikaphalah smrtasarvaghanasanah |
adipurusah paramapuruso mahapurusa eva ca || 12 ||

punyodayo dayasarah puranapurusottamah |
smitavaktro mitabhasi purvabhasi ca raghavah || 13 ||

anantagunagambhiro dhirodattagunottamah |
mayamanusacaritro mahadevadipujitah || 14 ||

setukrjjitavarasih sarvatirthamayo harih |
syamangah sundarah surah pitavasa dhanurdharah || 15 ||

sarvayannadhipo yajva jaramaranavarjitah |
vibhisanapratisṭhata sarvapagunavarjitah || 16 ||

paramatma param brahma saccidanandavigrahah |
paranjyotih parandhama parakasah paratparah |
paresah paragah parah sarvadevatmakah parah || 17 ||

sriramasṭottarasatam bhavatapanivarakam |
sampatkaram trisandhyasu paṭhatam bhaktipurvakam || 18 ||

ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase |
raghunathaya nathaya sitayahpataye namah || 19 ||

|| iti sriskandapuane srirama asṭottara satanamastotram ||

Also Read:

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top