Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in English

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in English:

karta kanjabhavatmana trijagatam bharta mukundatmana
harta yasca haratmanaghamakhilam smarta ca yasyojjhati ।
dhartaram dhanusah saraissaha tamadartaramartanvayam
sartaro’pyapathe srita raghupatim vartamahe nirbhayah ॥ 1॥

karagarasamanasamsrtinirakaraya saccinmayam
dhīra yam saranam vrajanti bhuvane nīragamohasmayah ।
taradevaramukhyavanaraparīvaraya nīrakara-
spharatopaharaya ravanajite vīraya tasmai namah ॥ 2॥

kim devairitaraih prapannabharane sandehakrdbhirnrnam
vindeyam yadi tan vimūḍha iti mam nindeyurarya na kim ।
kim deyam kimadeyamityaviduram tam dehinamistadam
vande kancana vancanamrgaripum mandetarasreyase ॥ 3॥

gatresu sramamagnimandyamudare netre jaḍatvam saha
srotrenadisatī jara visati cet ko’trerayenmastviti ।
datre yattu namo’dhuna’pi kalaye stotrena vittasaya
maitre janmajuse kule krtanatirnetre tadujjhamyaham ॥ 4॥

jato yo mihiranvaye niyamina nīto makham raksitum
satodaryapi yena gautamamuneh pūtopalatvam jahau ।
chatomapatikarmukam sadasi yam sītopalebhe patim
nato raghavato’param saranamityatodyamaghosaye ॥ 5॥

naham putrakalatramitravisaye sneham vihatum ksamah
sahaṅkaramidam manasca na krtotsaham gurūpasane ।
deham nasvaramantakasya na daya ha hanta tenojjhitum
moham naumi ruca viḍambitapayovaham raghūnam patim ॥ 6॥

srīhīnam vyathayanti ye dhanamadadehīti yahīti tan
vahīkaniva na smaramyapi patīn dohīyasīnam gavam ।
dehītīritamantarena dadate yo hīhitam dehinam
pahīti bruvato raghūdvaha dayavahī sa sevyo’si me ॥ 7॥

srutva vedasiramsi tannigaditam matva yathavannarah
smrtva’bhīksnamidam labheta visayam hitva”tmasaksatkrtim ।
yattvaha kramamitthamagamasirastattvavabodhodaye
sattvakara tadeva rama sulabham na tvamanatva nrnam ॥ 8॥

hantum praktanaduskrtani jagatam mantum bhrsanityatam
kantum jetumamutra ceha samuparantum phalesvadarat ।
yantum sendriyajatamagamasiro gantum ca vaktradguroh
tantum canḍakaranvayasya kalaye tam tuṅgacapam prabhum ॥ 9॥

iti srīramastaprasastutih samapta ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top