Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Tamil

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Tamil

75 Views

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in Tamil:

ஶ்ரீராமாஷ்டப்ராஸஸ்துதி:

கர்தா கஞ்ஜப⁴வாத்மநா த்ரிஜக³தாம் ப⁴ர்தா முகுந்தா³த்மநா
ஹர்தா யஶ்ச ஹராத்மநாக⁴மகி²லம் ஸ்மர்தா ச யஸ்யோஜ்ஜ²தி ।
த⁴ர்தாரம் த⁴நுஷ: ஶரைஸ்ஸஹ தமாத³ர்தாரமார்தாந்வயம்
ஸர்தாரோঽப்யபதே² ஶ்ரிதா ரகு⁴பதிம் வர்தாமஹே நிர்ப⁴யா: ॥ 1॥

காராகா³ரஸமாநஸம்ஸ்ருʼதிநிராகாராய ஸச்சிந்மயம்
தீ⁴ரா யம் ஶரணம் வ்ரஜந்தி பு⁴வநே நீராக³மோஹஸ்மயா: ।
தாராதே³வரமுக்²யவாநரபரீவாராய நீராகர-
ஸ்பா²ராடோபஹராய ராவணஜிதே வீராய தஸ்மை நம: ॥ 2॥

கிம் தே³வைரிதரை: ப்ரபந்நப⁴ரணே ஸந்தே³ஹக்ருʼத்³பி⁴ர்ந்ருʼணாம்
விந்தே³யம் யதி³ தாந் விமூட⁴ இதி மாம் நிந்தே³யுரார்யா ந கிம் ।
கிம் தே³யம் கிமதே³யமித்யவிது³ரம் தம் தே³ஹிநாமிஷ்டத³ம்
வந்தே³ கஞ்சந வஞ்சநாம்ருʼக³ரிபும் மந்தே³தரஶ்ரேயஸே ॥ 3॥

கா³த்ரேஷு ஶ்ரமமக்³நிமாந்த்³யமுத³ரே நேத்ரே ஜட³த்வம் ஸஹ
ஶ்ரோத்ரேணாதி³ஶதீ ஜரா விஶதி சேத் கோঽத்ரேரயேந்மாஸ்த்விதி ।
தா³த்ரே யத்து நமோঽது⁴நாঽபி கலயே ஸ்தோத்ரேண வித்தாஶயா
மைத்ரே ஜந்மஜுஷே குலே க்ருʼதநதிர்நேத்ரே தது³ஜ்ஜா²ம்யஹம் ॥ 4॥

ஜாதோ யோ மிஹிராந்வயே நியமிநா நீதோ மக²ம் ரக்ஷிதும்
ஶாதோத³ர்யபி யேந கௌ³தமமுநே: பூதோபலத்வம் ஜஹௌ ।
சா²தோமாபதிகார்முகம் ஸத³ஸி யம் ஸீதோபலேபே⁴ பதிம்
நாதோ ராக⁴வதோঽபரம் ஶரணமித்யாதோத்³யமாகோ⁴ஷயே ॥ 5॥

நாஹம் புத்ரகலத்ரமித்ரவிஷயே ஸ்நேஹம் விஹாதும் க்ஷம:
ஸாஹங்காரமித³ம் மநஶ்ச ந க்ருʼதோத்ஸாஹம் கு³ரூபாஸநே ।
தே³ஹம் நஶ்வரமந்தகஸ்ய ந த³யா ஹா ஹந்த தேநோஜ்ஜி²தும்
மோஹம் நௌமி ருசா விட³ம்பி³தபயோவாஹம் ரகூ⁴ணாம் பதிம் ॥ 6॥

ஶ்ரீஹீநம் வ்யத²யந்தி யே த⁴நமதா³தே³ஹீதி யாஹீதி தாந்
வாஹீகாநிவ ந ஸ்மராம்யபி பதீந் தோ³ஹீயஸீநாம் க³வாம் ।
தே³ஹீதீரிதமந்தரேண த³த³தே யோ ஹீஹிதம் தே³ஹிநாம்
பாஹீதி ப்³ருவதோ ரகூ⁴த்³வஹ த³யாவாஹீ ஸ ஸேவ்யோঽஸி மே ॥ 7॥

ஶ்ருத்வா வேத³ஶிராம்ஸி தந்நிக³தி³தம் மத்வா யதா²வந்நர:
ஸ்ம்ருʼத்வாঽபீ⁴க்ஷ்ணமித³ம் லபே⁴த விஶயம் ஹித்வாঽঽத்மஸாக்ஷாத்க்ருʼதிம் ।
யத்த்வாஹ க்ரமமித்த²மாக³மஶிரஸ்தத்த்வாவபோ³தோ⁴த³யே
ஸத்த்வாகார ததே³வ ராம ஸுலப⁴ம் ந த்வாமநத்வா ந்ருʼணாம் ॥ 8॥

ஹந்தும் ப்ராக்தநது³ஷ்க்ருʼதாநி ஜக³தாம் மந்தும் ப்⁴ருʼஶாநித்யதாம்
கந்தும் ஜேதுமமுத்ர சேஹ ஸமுபாரந்தும் ப²லேஷ்வாத³ராத் ।
யந்தும் ஸேந்த்³ரியஜாதமாக³மஶிரோ க³ந்தும் ச வக்த்ராத்³கு³ரோ:
தந்தும் சண்ட³கராந்வயஸ்ய கலயே தம் துங்க³சாபம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீராமாஷ்டப்ராஸஸ்துதி: ஸமாப்தா ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *