Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Telugu

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Telugu

80 Views

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in Telugu:

శ్రీరామాష్టప్రాసస్తుతిః

కర్తా కఞ్జభవాత్మనా త్రిజగతాం భర్తా ముకున్దాత్మనా
హర్తా యశ్చ హరాత్మనాఘమఖిలం స్మర్తా చ యస్యోజ్ఝతి ।
ధర్తారం ధనుషః శరైస్సహ తమాదర్తారమార్తాన్వయం
సర్తారోఽప్యపథే శ్రితా రఘుపతిం వర్తామహే నిర్భయాః ॥ ౧॥

కారాగారసమానసంసృతినిరాకారాయ సచ్చిన్మయం
ధీరా యం శరణం వ్రజన్తి భువనే నీరాగమోహస్మయాః ।
తారాదేవరముఖ్యవానరపరీవారాయ నీరాకర-
స్ఫారాటోపహరాయ రావణజితే వీరాయ తస్మై నమః ॥ ౨॥

కిం దేవైరితరైః ప్రపన్నభరణే సన్దేహకృద్భిర్నృణాం
విన్దేయం యది తాన్ విమూఢ ఇతి మాం నిన్దేయురార్యా న కిమ్ ।
కిం దేయం కిమదేయమిత్యవిదురం తం దేహినామిష్టదం
వన్దే కఞ్చన వఞ్చనామృగరిపుం మన్దేతరశ్రేయసే ॥ ౩॥

గాత్రేషు శ్రమమగ్నిమాన్ద్యముదరే నేత్రే జడత్వం సహ
శ్రోత్రేణాదిశతీ జరా విశతి చేత్ కోఽత్రేరయేన్మాస్త్వితి ।
దాత్రే యత్తు నమోఽధునాఽపి కలయే స్తోత్రేణ విత్తాశయా
మైత్రే జన్మజుషే కులే కృతనతిర్నేత్రే తదుజ్ఝామ్యహమ్ ॥ ౪॥

జాతో యో మిహిరాన్వయే నియమినా నీతో మఖం రక్షితుం
శాతోదర్యపి యేన గౌతమమునేః పూతోపలత్వం జహౌ ।
ఛాతోమాపతికార్ముకం సదసి యం సీతోపలేభే పతిం
నాతో రాఘవతోఽపరం శరణమిత్యాతోద్యమాఘోషయే ॥ ౫॥

నాహం పుత్రకలత్రమిత్రవిషయే స్నేహం విహాతుం క్షమః
సాహఙ్కారమిదం మనశ్చ న కృతోత్సాహం గురూపాసనే ।
దేహం నశ్వరమన్తకస్య న దయా హా హన్త తేనోజ్ఝితుం
మోహం నౌమి రుచా విడమ్బితపయోవాహం రఘూణాం పతిమ్ ॥ ౬॥

శ్రీహీనం వ్యథయన్తి యే ధనమదాదేహీతి యాహీతి తాన్
వాహీకానివ న స్మరామ్యపి పతీన్ దోహీయసీనాం గవామ్ ।
దేహీతీరితమన్తరేణ దదతే యో హీహితం దేహినాం
పాహీతి బ్రువతో రఘూద్వహ దయావాహీ స సేవ్యోఽసి మే ॥ ౭॥

శ్రుత్వా వేదశిరాంసి తన్నిగదితం మత్వా యథావన్నరః
స్మృత్వాఽభీక్ష్ణమిదం లభేత విశయం హిత్వాఽఽత్మసాక్షాత్కృతిమ్ ।
యత్త్వాహ క్రమమిత్థమాగమశిరస్తత్త్వావబోధోదయే
సత్త్వాకార తదేవ రామ సులభం న త్వామనత్వా నృణామ్ ॥ ౮॥

హన్తుం ప్రాక్తనదుష్కృతాని జగతాం మన్తుం భృశానిత్యతాం
కన్తుం జేతుమముత్ర చేహ సముపారన్తుం ఫలేష్వాదరాత్ ।
యన్తుం సేన్ద్రియజాతమాగమశిరో గన్తుం చ వక్త్రాద్గురోః
తన్తుం చణ్డకరాన్వయస్య కలయే తం తుఙ్గచాపం ప్రభుమ్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీరామాష్టప్రాసస్తుతిః సమాప్తా ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *