Ashtaka Saraswati Stotram

Shri Sarasvatya Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Devi Stotram

Sri Saraswati Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಮ್
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶತಾನೀಕ ಉವಾಚ ।
ಮಹಾಮತೇ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಅಕ್ಷೀಣಕರ್ಮಬನ್ಧಸ್ತು ಪುರುಷೋ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ || 1 ||

ಮರಣೇ ಯಜ್ಜಪೇಜ್ಜಾಪ್ಯಂ ಯಂ ಚ ಭಾವಮನುಸ್ಮರನ್ ।
ಪರಂ ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹಾಮುನೇ || 2 ||

ಶೌನಕ ಉವಾಚ ।
ಇದಮೇವ ಮಹಾರಾಜ ಪೃಷ್ಟವಾಂಸ್ತೇ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಭೀಷ್ಮಂ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ಪೃಷ್ಠೇದಂ ಧರ್ಮಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ || 3 ||

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ ।
ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ವಾಗೀಶಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ || 4 ||

ಸರಸ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ವರಂ ವೃಣೀಷ್ವ ಭದ್ರಂ ತೇ ಯತ್ತೇ ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿರುವಾಚ ।
ಯದಿ ಮೇ ವರದಾ ದೇವಿ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ || 5 ||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಹನ್ತ ತೇ ನಿರ್ಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕುಮತಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಸ್ತುವನ್ತಿ ಮನೀಷಿಣಃ || 6 ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿರುವಾಚ ।
ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ || 7 ||

ಸರಸ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದಷ್ಟಕಮುತ್ತಮಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಸದಾ ವಾಸಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ || 8 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Add Comment

Click here to post a comment