Ashtaka

Shri Shabarigirish Ashtakam Lyrics in Punjabi

Sri Shabari Girisha Ashtakam in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਬਰਿਗਿਰੀਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਯਜਨ ਸੁਪੂਜਿਤ ਯੋਗਿਵਰਾਰ੍ਚਿਤ ਯਾਦੁਵਿਨਾਸ਼ਕ ਯੋਗਤਨੋ
ਯਤਿਵਰ ਕਲ੍ਪਿਤ ਯਨ੍ਤ੍ਰਕਤਾਸਨ ਯਕ੍ਸ਼ਵਰਾਰ੍ਪਿਤ ਪੁਸ਼੍ਪਤਨੋ
ਯਮਨਿਯਮਾਸਨ ਯੋਗਿਹਦਾਸਨ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਲਤਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੧ ॥

ਮਕਰ ਮਹੋਤ੍ਸਵ ਮਙ੍ਗਲਦਾਯਕ ਭੂਤਗਣਾਵਤ ਦੇਵਤਨੋ
ਮਧੁਰਿਪੁ ਮਨ੍ਮਥ ਮਾਰਕਮਾਨਿਤ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਮਾਨਸ ਮਾਨ੍ਯਤਨੋ
ਮਦਗਜ ਸੇਵਿਤ ਮਞ੍ਜੁਲ ਨਾਦਕ ਵਾਦ੍ਯ ਸੁਘੋਸ਼ਿਤ ਮੋਦਤਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੨ ॥

ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਨਾਯਕ ਸਾਧਯ ਚਿਨ੍ਤਿਤਮਿਸ਼੍ਟਤਨੋ
ਕਲਿਵਰਦੋਤ੍ਤਮ ਕੋਮਲ ਕੁਨ੍ਤਲ ਕਞ੍ਜਸੁਮਾਵਲਿਕਾਨ੍ਤ ਤਨੋ
ਕਲਿਵਰਸਂਸ੍ਥਿਤ ਕਾਲਭਯਾਰ੍ਦਿਤ ਭਕ੍ਤਜਨਾਵਨਤੁਸ਼੍ਟਮਤੇ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੩ ॥

ਨਿਸ਼ਿਸੁਰ ਪੂਜਨ ਮਙ੍ਗਲਵਾਦਨ ਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋਦਮਤੇ
ਸੁਰਯੁਵਤੀਕਤ ਵਨ੍ਦਨ ਨਰ੍ਤਨ ਨਨ੍ਦਿਤ ਮਾਨਸ ਮਞ੍ਜੁਤਨੋ
ਕਲਿਮਨੁਜਾਦ੍ਭੁਤ ਕਲ੍ਪਿਤ ਕੋਮਲ ਨਾਮ ਸੁਕੀਰ੍ਤਨ ਮੋਦਤਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੪ ॥

ਅਪਰਿਮਿਤਾਦ੍ਭੁਤ ਲੀਲ ਜਗਤ੍ਪਰਿਪਾਲ ਨਿਜਾਲਯ ਚਾਰੁਤਨੋ
ਕਲਿਜਨਪਾਲਨ ਸਙ੍ਕਟਵਾਰਣ ਪਾਪਜਨਾਵਨਲਬ੍ਧਤਨੋ
ਪ੍ਰਤਿਦਿਵਸਾਗਤ ਦੇਵਵਰਾਰ੍ਚਿਤ ਸਾਧੁਮੁਖਾਗਤ ਕੀਰ੍ਤਿਤਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੫ ॥

ਕਲਿਮਲ ਕਾਲਨ ਕਞ੍ਜਵਿਲੋਚਨ ਕੁਨ੍ਦਸੁਮਾਨਨ ਕਾਨ੍ਤਤਨੋ
ਬਹੁਜਨਮਾਨਸ ਕਾਮਸੁਪੂਰਣ ਨਾਮਜਪੋਤ੍ਤਮ ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨੋ
ਨਿਜਗਿਰਿਦਰ੍ਸ਼ਨ ਯਾਤੁਜਨਾਰ੍ਪਿਤ ਪੁਤ੍ਰਧਨਾਦਿਕ ਧਰ੍ਮਤਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੬ ॥

ਸ਼ਤਮੁਖਪਾਲਕ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਿਦਾਯਕ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ੁਦ੍ਧਤਨੋ
ਤਰੁਨਿਕਰਾਲਯ ਦੀਨਕਪਾਲਯ ਤਾਪਸਮਾਨਸ ਦੀਪ੍ਤਤਨੋ
ਹਰਿਹਰਸਂਭਵ ਪਦ੍ਮਸਮੁਦ੍ਭਵ ਵਾਸਵ ਸ਼ਮ੍ਬਵ ਸੇਵ੍ਯਤਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੭ ॥

ਮਮਕੁਲਦੈਵਤ ਮਤ੍ਪਿਤਪੂਜਿਤ ਮਾਧਵ ਲਾਲਿਤ ਮਞ੍ਜੁਮਤੇ
ਮੁਨਿਜਨਸਂਸ੍ਤੁਤ ਮੁਕ੍ਤਿਵਿਦਾਯਕ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਪਾਲਿਤ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਤੇ
ਜਗਦਭਯਙ੍ਕਰ ਜਨ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦ ਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤ ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੁਚੇ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੮ ॥

ਅਮਲਮਨਨ੍ਤ ਪਦਾਨ੍ਵਿਤ ਰਾਮ ਸੁਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਸਤ੍ਕਵਿਪਦ੍ਯਮਿਦਂ
ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸਂਸ੍ਥਿਤ ਤੋਸ਼ਦਮਿਸ਼੍ਟਦਂ ਆਰ੍ਤਿਹਰਂ
ਪਠਤਿ ਸ਼ਣੋਤਿ ਚ ਭਕ੍ਤਿਯੁਤੋ ਯਦਿ ਭਾਗ੍ਯਸਮਦ੍ਧਿਮਥੋ ਲਭਤੇ
ਜਯ ਜਯ ਹੇ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿ ਮਨ੍ਦਿਰ ਸੁਨ੍ਦਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਨਿਸ਼ਂ ॥ ੯ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਬਰੀਗਿਰਿਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ॥