Ashtaka

Shri Shankara Ashtakam 2 Lyrics in Bengali

Sri Shankarashtakam in Bengali:

শ্রীশঙ্করাষ্টকম্ ২
হে বামদেব শিবশঙ্কর দীনবন্ধো
কাশীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।
হে বিশ্বনাথ ভববীজ জনাতিংহারিন্
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১॥

হে বামদেব, শিবশংকর, দীনবন্ধু, কাশীপতি, হে পশুপতি,
প্রাণিয়োংকে ভব-বন্ধনকো নষ্ট করনেবালে, হে বিশ্বনাথ সংসারকে
কারণ ঔর ভক্তোংকী পীডাকা হরণ করনেবালে, হে জগদীশ্বর!
ইস সংসারকে গহন দুঃখোংসে মেরী রক্ষা কোজিয়ে ॥ ১॥

হে ভক্তবত্সল সদাশিব হে মহেশ
হে বিশবতাত জগদাশ্রয় হে পুরারে ।
গৌরীপতে মম পতে মম প্রাণনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২॥

হে ভক্তবত্সল সদাশিব, হে মহেশ, জগত্কে পিতা, সংসারকে আধার,
হে পুর নামক দৈত্যকে বিধ্বংসক, গৌরীপতি, মেরে রক্ষক এবং মেরে
প্রাণনাথ, হে জগদীশ্বর, আপ ইস সংসারকে গহন দুঃ খোংসেমেরী রক্ষা
কোজিয়ে ॥ ২॥

হে দুঃখভঞ্জক বিভো গিরিজেশ শূলিন্
হে বেদশাস্ত্রবিনিবেদী জনৈকবন্ধো ।
হে ব্যোমকেশ ভুবনেশ জগদ্বিশিষ্ট
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩॥

হে সমস্ত দুঃখোংকে বিধ্বংসক, বিভু, হে গিরিজেশ, হে শূলী, আপকা
স্বরূপ বেদ এবং শাস্ত্রসে হী গম্য হৈ, সমস্ত চরাচরকে একমাত্র
বন্ধুরূপ, হে ব্যোমকেশ, হে ত্রিভুবনকে স্বামী, জগত্সে বিলক্ষণ,
হে জগদীশ্বর! ইস সংসারকে গহন দুঃখোংসে আপ মেরী রক্ষা কোজিয়ে ॥ ৩॥

হে ধূর্জটে গিরিশ হে গিরিজার্ধদেহ
হে সর্বভূতজনক প্রমথেশ দেব ।
হে সর্বদেবপরিপূজিতপাদপদ্য
সংসারটুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪॥

হে ধূর্জটি, কৈলাশ পর্বতপর শয়ন করনেবালে, হে অর্ধনারীশ্বর
(পার্বতীরূপ অর্ধশরীরবালে) তথা হে সমস্ত চরাচরকে উত্পাদক, হে
প্রমথগণোংকে স্বামী, দেব, সমস্ত দেবতাওংসে বন্দিত চরণকমলবালে
হে জগদীশ্বর! আপ ইস সংসারকে গহন দুঃখোংসে মেরী রক্ষা কোজিয়ে ॥ ৪॥

হে দেবদেব বৃষভধ্বজ নন্দিকেশ
কালীপতে গণপতে গজচর্মবাস ।
হে পার্বতীশ পরমেশ্বর রক্ষ শম্ভো
সংসারদুঃ খগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫॥

হে দেবাধিদেব বৃষভধ্বজ, নন্দীকে স্বামী, কালীপতি, সমস্ত
বীরভদ্রাদি গণোংকে একমাত্র অধিপতি, গজচর্ম ধারণ করনেবালে, হে
পার্বতীবল্লভ! হে পরমেশ্বর শম্ভু! আপ ইস সংসারকে গহন দুঃখোংসে
মেরী রক্ষা কোজিয়ে ॥ ৫॥

হে বীরভদ্র ভববৈদ্য পিনাকপাণে
হে নীলকণ্ঠ মদনান্ত শিবাকলত্র ।
বারাণসীপুরপতে ভবভীতিহারিন্
সংসারদুঃ খগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬॥

হে বীরভদ্রস্বরূপ, সংসাররূপী রোগকে চিকিত্সক, অপনে করকমলোংমেং
পিনাক নামক ধনুষ ধারণ করনেবালে, হে নীলকণ্ঠ, কামদেবকা অন্ত
করনেবালে, পার্বতীকে স্বামী এবং বারাণসী নগরীকে অধিপতি, সংসাররূপী
ভয়কে বিনাশক, হে জগদীশ্বর! ইস সংসারকে গহন দুঃখোংসে আপ
মেরী রক্ষা কীজিয়ে ॥ ৬॥

হে কালকাল মৃড শর্ব সদাসহায়
হে ভূতনাথ ভববাধক হে ত্রিনেত্র ।
হে য়জ্ঞশাসক য়মান্তক য়োগিবন্দ্য
সংসারদুঃ খগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭॥

হে কালকে ভী মহাকালস্বরূপ, হে সুখস্বরূপ, হে শিব, হে সদা সহায়ক,
হে ভূতনাথ, ভবকো বাধিত করনেবালে, ত্রিনেত্রধারী, য়জ্ঞকে নিয়ন্তা,
য়মকে ভী বিনাশক, পরম য়োগিয়োংকে দ্বারা বন্দনীয়, হে জগদীশ্বর! ইস
সংসারকে গহন দুঃখোংসে আপ মেরী রক্ষা কীজিয়ে ॥ ৭॥

হে বেদবেদ্য শশিশেখর হে দয়ালো
হে সর্বভূতপ্রতিপালক শূলপাণে ।
হে চন্দ্রসূর্যশিখিনেত্র চিদেকরূপ
সংসারদুঃ খগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮॥

হে বেদ-প্রতিপাদ্য, হে শশিশেখর, হে দয়ালু, প্রাণিমাত্রকী রক্ষা
করনেমেং নিরন্তর তত্পর, হে অপনে করকমলোংমেং ত্রিশূল ধারণ
করনেবালে, সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিরূপ ত্রিনেত্রধারী চিন্মাত্রস্বরূপ,
হে জগদীশ্বর! ইস সংসারকে গহন দুঃখোংসে আপ মেরী রক্ষা কোজিয়ে ॥ ৮॥

শ্রীশঙ্করাষ্টকমিদং য়োগানন্দেন নির্মিতম্ ।
সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নিত্যং সর্বপাপবিনাশকম্ ॥ ৯॥

শ্রীস্বামী য়োগানন্দতীর্থদ্বারা বিরচিত ইস ঽ শ্রীশংকরাষ্টকঽ কা
জো ভক্তগণ শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক সায়ং তথা প্রাতঃ নিত্য পাঠ করতে
হৈং, উনকে সমস্ত পাপ নিশ্চয় হী নষ্ট হো জাতে হৈং ॥ ৯॥

॥ ইতি শ্রীয়োগানন্দতীর্থবিরচিতং শ্রীশঙ্করাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

॥ ইস প্রকার য়োগানন্দতীর্থবিরচিত শ্রীশংকরাষ্টক সম্পূর্ণ হুআ ॥