Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shankara Ashtakam 2 Lyrics in English

Sri Shankarashtakam in English:

he vamadeva sivasaṅkara dinabandho
kasipate pasupate pasupasanasin ।
he visvanatha bhavabija janatimharin
samsaraduhkhagahanajjagadisa raksa ॥ 1 ॥

he vamadeva, sivasamkara, dinabandhu, kasipati, he pasupati,
praniyomke bhava-bandhanako nasta karanevale, he visvanatha samsarake
karana aura bhaktomki pidaka harana karanevale, he jagadisvara!
isa samsarake gahana duhkhomse meri raksa kojiye ॥ 1 ॥

he bhaktavatsala sadasiva he mahesa
he visavatata jagadasraya he purare ।
gauripate mama pate mama prananatha
samsaraduhkhagahanajjagadisa raksa ॥ 2 ॥

he bhaktavatsala sadasiva, he mahesa, jagatke pita, samsarake adhara,
he pura namaka daityake vidhvamsaka, gauripati, mere raksaka evam mere
prananatha, he jagadisvara, apa isa samsarake gahana duh khomsemeri raksa
kojiye ॥ 2 ॥

he duhkhabhanjaka vibho girijesa sulin
he vedasastravinivedi janaikabandho ।
he vyomakesa bhuvanesa jagadvisista
samsaraduhkhagahanajjagadisa raksa ॥ 3 ॥

he samasta duhkhomke vidhvamsaka, vibhu, he girijesa, he suli, apaka
svarupa veda evam sastrase hi gamya hai, samasta caracarake ekamatra
bandhurupa, he vyomakesa, he tribhuvanake svami, jagatse vilaksana,
he jagadisvara! isa samsarake gahana duhkhomse apa meri raksa kojiye ॥ 3 ॥

he dhurjate girisa he girijardhadeha
he sarvabhutajanaka pramathesa deva ।
he sarvadevaparipujitapadapadya
samsaratuhkhagahanajjagadisa raksa ॥ 4 ॥

he dhurjati, kailasa parvatapara sayana karanevale, he ardhanarisvara
(parvatirupa ardhasariravale) tatha he samasta caracarake utpadaka, he
pramathaganomke svami, deva, samasta devataomse vandita caranakamalavale
he jagadisvara! apa isa samsarake gahana duhkhomse meri raksa kojiye ॥ 4 ॥

he devadeva vrsabhadhvaja nandikesa
kalipate ganapate gajacarmavasa ।
he parvatisa paramesvara raksa sambho
samsaraduh khagahanajjagadisa raksa ॥ 5 ॥

he devadhideva vrsabhadhvaja, nandike svami, kalipati, samasta
virabhadradi ganomke ekamatra adhipati, gajacarma dharana karanevale, he
parvativallabha! he paramesvara sambhu! apa isa samsarake gahana duhkhomse
meri raksa kojiye ॥ 5 ॥

he virabhadra bhavavaidya pinakapane
he nilakantha madananta sivakalatra ।
varanasipurapate bhavabhitiharin
samsaraduh khagahanajjagadisa raksa ॥ 6 ॥

he virabhadrasvarupa, samsararupi rogake cikitsaka, apane karakamalommem
pinaka namaka dhanusa dharana karanevale, he nilakantha, kamadevaka anta
karanevale, parvatike svami evam varanasi nagarike adhipati, samsararupi
bhayake vinasaka, he jagadisvara! isa samsarake gahana duhkhomse apa
meri raksa kijiye ॥ 6 ॥

he kalakala mrda sarva sadasahaya
he bhutanatha bhavabadhaka he trinetra ।
he yajnasasaka yamantaka yogivandya
samsaraduh khagahanajjagadisa raksa ॥ 7 ॥

he kalake bhi mahakalasvarupa, he sukhasvarupa, he siva, he sada sahayaka,
he bhutanatha, bhavako badhita karanevale, trinetradhari, yajnake niyanta,
yamake bhi vinasaka, parama yogiyomke dvara vandaniya, he jagadisvara! isa
samsarake gahana duhkhomse apa meri raksa kijiye ॥ 7 ॥

he vedavedya sasisekhara he dayalo
he sarvabhutapratipalaka sulapane ।
he candrasuryasikhinetra cidekarupa
samsaraduh khagahanajjagadisa raksa ॥ 8 ॥

he veda-pratipadya, he sasisekhara, he dayalu, pranimatraki raksa
karanemem nirantara tatpara, he apane karakamalommem trisula dharana
karanevale, surya, candra evam agnirupa trinetradhari cinmatrasvarupa,
he jagadisvara! isa samsarake gahana duhkhomse apa meri raksa kojiye ॥ 8 ॥

srisaṅkarastakamidam yoganandena nirmitam ।
sayam pratah pathennityam sarvapapavinasakam ॥ 9 ॥

srisvami yoganandatirthadvara viracita isa ‘ srisamkarastaka’ ka
jo bhaktagana sraddha-bhaktipurvaka sayam tatha pratah nitya patha karate
haim, unake samasta papa niscaya hi nasta ho jate haim ॥ 9 ॥

॥ iti sriyoganandatirthaviracitam srisaṅkarastakam sampurnam ॥

॥ isa prakara yoganandatirthaviracita srisamkarastaka sampurna hua ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top