Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Shankara Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Shri Shankara Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

35 Views

Sri Shankarashtakam in Kannada:

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮ್ 2
ಹೇ ವಾಮದೇವ ಶಿವಶಂಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ
ಕಾಶೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ ।
ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಬೀಜ ಜನಾತಿಂಹಾರಿನ್
ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 1॥

ಹೇ ವಾಮದೇವ, ಶಿವಶಂಕರ, ದೀನಬನ್ಧು, ಕಾಶೀಪತಿ, ಹೇ ಪಶುಪತಿ,
ಪ್ರಾಣಿಯೋಂಕೇ ಭವ-ಬನ್ಧನಕೋ ನಷ್ಟ ಕರನೇವಾಲೇ, ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಂಸಾರಕೇ
ಕಾರಣ ಔರ ಭಕ್ತೋಂಕೀ ಪೀಡಾಕಾ ಹರಣ ಕರನೇವಾಲೇ, ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ!
ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೋಜಿಯೇ ॥ 1॥

ಹೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸದಾಶಿವ ಹೇ ಮಹೇಶ
ಹೇ ವಿಶವತಾತ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಹೇ ಪುರಾರೇ ।
ಗೌರೀಪತೇ ಮಮ ಪತೇ ಮಮ ಪ್ರಾಣನಾಥ
ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 2॥

ಹೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸದಾಶಿವ, ಹೇ ಮಹೇಶ, ಜಗತ್ಕೇ ಪಿತಾ, ಸಂಸಾರಕೇ ಆಧಾರ,
ಹೇ ಪುರ ನಾಮಕ ದೈತ್ಯಕೇ ವಿಧ್ವಂಸಕ, ಗೌರೀಪತಿ, ಮೇರೇ ರಕ್ಷಕ ಏವಂ ಮೇರೇ
ಪ್ರಾಣನಾಥ, ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ, ಆಪ ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃ ಖೋಂಸೇಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ
ಕೋಜಿಯೇ ॥ 2॥

ಹೇ ದುಃಖಭಂಜಕ ವಿಭೋ ಗಿರಿಜೇಶ ಶೂಲಿನ್
ಹೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿನಿವೇದೀ ಜನೈಕಬನ್ಧೋ ।
ಹೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಭುವನೇಶ ಜಗದ್ವಿಶಿಷ್ಟ
ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 3॥

ಹೇ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖೋಂಕೇ ವಿಧ್ವಂಸಕ, ವಿಭು, ಹೇ ಗಿರಿಜೇಶ, ಹೇ ಶೂಲೀ, ಆಪಕಾ
ಸ್ವರೂಪ ವೇದ ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸೇ ಹೀ ಗಮ್ಯ ಹೈ, ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಕೇ ಏಕಮಾತ್ರ
ಬನ್ಧುರೂಪ, ಹೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶ, ಹೇ ತ್ರಿಭುವನಕೇ ಸ್ವಾಮೀ, ಜಗತ್ಸೇ ವಿಲಕ್ಷಣ,
ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ! ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ ಆಪ ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೋಜಿಯೇ ॥ 3॥

ಹೇ ಧೂರ್ಜಟೇ ಗಿರಿಶ ಹೇ ಗಿರಿಜಾರ್ಧದೇಹ
ಹೇ ಸರ್ವಭೂತಜನಕ ಪ್ರಮಥೇಶ ದೇವ ।
ಹೇ ಸರ್ವದೇವಪರಿಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಯ
ಸಂಸಾರಟುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 4॥

ಹೇ ಧೂರ್ಜಟಿ, ಕೈಲಾಶ ಪರ್ವತಪರ ಶಯನ ಕರನೇವಾಲೇ, ಹೇ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ
(ಪಾರ್ವತೀರೂಪ ಅರ್ಧಶರೀರವಾಲೇ) ತಥಾ ಹೇ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಕೇ ಉತ್ಪಾದಕ, ಹೇ
ಪ್ರಮಥಗಣೋಂಕೇ ಸ್ವಾಮೀ, ದೇವ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಓಂಸೇ ವನ್ದಿತ ಚರಣಕಮಲವಾಲೇ
ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ! ಆಪ ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೋಜಿಯೇ ॥ 4॥

ಹೇ ದೇವದೇವ ವೃಷಭಧ್ವಜ ನನ್ದಿಕೇಶ
ಕಾಲೀಪತೇ ಗಣಪತೇ ಗಜಚರ್ಮವಾಸ ।
ಹೇ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಕ್ಷ ಶಮ್ಭೋ
ಸಂಸಾರದುಃ ಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 5॥

ಹೇ ದೇವಾಧಿದೇವ ವೃಷಭಧ್ವಜ, ನನ್ದೀಕೇ ಸ್ವಾಮೀ, ಕಾಲೀಪತಿ, ಸಮಸ್ತ
ವೀರಭದ್ರಾದಿ ಗಣೋಂಕೇ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಧಿಪತಿ, ಗಜಚರ್ಮ ಧಾರಣ ಕರನೇವಾಲೇ, ಹೇ
ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭ! ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಮ್ಭು! ಆಪ ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ
ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೋಜಿಯೇ ॥ 5॥

ಹೇ ವೀರಭದ್ರ ಭವವೈದ್ಯ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ
ಹೇ ನೀಲಕಂಠ ಮದನಾನ್ತ ಶಿವಾಕಲತ್ರ ।
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಭವಭೀತಿಹಾರಿನ್
ಸಂಸಾರದುಃ ಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 6॥

ಹೇ ವೀರಭದ್ರಸ್ವರೂಪ, ಸಂಸಾರರೂಪೀ ರೋಗಕೇ ಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಅಪನೇ ಕರಕಮಲೋಂಮೇಂ
ಪಿನಾಕ ನಾಮಕ ಧನುಷ ಧಾರಣ ಕರನೇವಾಲೇ, ಹೇ ನೀಲಕಂಠ, ಕಾಮದೇವಕಾ ಅನ್ತ
ಕರನೇವಾಲೇ, ಪಾರ್ವತೀಕೇ ಸ್ವಾಮೀ ಏವಂ ವಾರಾಣಸೀ ನಗರೀಕೇ ಅಧಿಪತಿ, ಸಂಸಾರರೂಪೀ
ಭಯಕೇ ವಿನಾಶಕ, ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ! ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ ಆಪ
ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೀಜಿಯೇ ॥ 6॥

ಹೇ ಕಾಲಕಾಲ ಮೃಡ ಶರ್ವ ಸದಾಸಹಾಯ
ಹೇ ಭೂತನಾಥ ಭವಬಾಧಕ ಹೇ ತ್ರಿನೇತ್ರ ।
ಹೇ ಯಜ್ಞಶಾಸಕ ಯಮಾನ್ತಕ ಯೋಗಿವನ್ದ್ಯ
ಸಂಸಾರದುಃ ಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 7॥

ಹೇ ಕಾಲಕೇ ಭೀ ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪ, ಹೇ ಸುಖಸ್ವರೂಪ, ಹೇ ಶಿವ, ಹೇ ಸದಾ ಸಹಾಯಕ,
ಹೇ ಭೂತನಾಥ, ಭವಕೋ ಬಾಧಿತ ಕರನೇವಾಲೇ, ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರೀ, ಯಜ್ಞಕೇ ನಿಯನ್ತಾ,
ಯಮಕೇ ಭೀ ವಿನಾಶಕ, ಪರಮ ಯೋಗಿಯೋಂಕೇ ದ್ವಾರಾ ವನ್ದನೀಯ, ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ! ಇಸ
ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ ಆಪ ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೀಜಿಯೇ ॥ 7॥

ಹೇ ವೇದವೇದ್ಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಹೇ ದಯಾಲೋ
ಹೇ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರತಿಪಾಲಕ ಶೂಲಪಾಣೇ ।
ಹೇ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಶಿಖಿನೇತ್ರ ಚಿದೇಕರೂಪ
ಸಂಸಾರದುಃ ಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ॥ 8॥

ಹೇ ವೇದ-ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಹೇ ಶಶಿಶೇಖರ, ಹೇ ದಯಾಲು, ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಕೀ ರಕ್ಷಾ
ಕರನೇಮೇಂ ನಿರನ್ತರ ತತ್ಪರ, ಹೇ ಅಪನೇ ಕರಕಮಲೋಂಮೇಂ ತ್ರಿಶೂಲ ಧಾರಣ
ಕರನೇವಾಲೇ, ಸೂರ್ಯ, ಚನ್ದ್ರ ಏವಂ ಅಗ್ನಿರೂಪ ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರೀ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪ,
ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ! ಇಸ ಸಂಸಾರಕೇ ಗಹನ ದುಃಖೋಂಸೇ ಆಪ ಮೇರೀ ರಕ್ಷಾ ಕೋಜಿಯೇ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯೋಗಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ ।
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶಕಮ್ ॥ 9॥

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀ ಯೋಗಾನನ್ದತೀರ್ಥದ್ವಾರಾ ವಿರಚಿತ ಇಸ ಽ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಽ ಕಾ
ಜೋ ಭಕ್ತಗಣ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಾಯಂ ತಥಾ ಪ್ರಾತಃ ನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಕರತೇ
ಹೈಂ, ಉನಕೇ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ನಿಶ್ಚಯ ಹೀ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತೇ ಹೈಂ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಾನನ್ದತೀರ್ಥವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗಾನನ್ದತೀರ್ಥವಿರಚಿತ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಹುಆ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *