Ashtaka

Shri Shankara Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi

Sri Shankarashtakam in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨
ਹੇ ਵਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿਵਸ਼ਙ੍ਕਰ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ
ਕਾਸ਼ੀਪਤੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨ੍ ।
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਭਵਬੀਜ ਜਨਾਤਿਂਹਾਰਿਨ੍
ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੧॥

ਹੇ ਵਾਮਦੇਵ, ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰ, ਦੀਨਬਨ੍ਧੁ, ਕਾਸ਼ੀਪਤਿ, ਹੇ ਪਸ਼ੁਪਤਿ,
ਪ੍ਰਾਣਿਯੋਂਕੇ ਭਵ-ਬਨ੍ਧਨਕੋ ਨਸ਼੍ਟ ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਸਂਸਾਰਕੇ
ਕਾਰਣ ਔਰ ਭਕ੍ਤੋਂਕੀ ਪੀਡਾਕਾ ਹਰਣ ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ!
ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੋਜਿਯੇ ॥ ੧॥

ਹੇ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਹੇ ਮਹੇਸ਼
ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਤਾਤ ਜਗਦਾਸ਼੍ਰਯ ਹੇ ਪੁਰਾਰੇ ।
ਗੌਰੀਪਤੇ ਮਮ ਪਤੇ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ
ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੨॥

ਹੇ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ ਸਦਾਸ਼ਿਵ, ਹੇ ਮਹੇਸ਼, ਜਗਤ੍ਕੇ ਪਿਤਾ, ਸਂਸਾਰਕੇ ਆਧਾਰ,
ਹੇ ਪੁਰ ਨਾਮਕ ਦੈਤ੍ਯਕੇ ਵਿਧ੍ਵਂਸਕ, ਗੌਰੀਪਤਿ, ਮੇਰੇ ਰਕ੍ਸ਼ਕ ਏਵਂ ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ, ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ, ਆਪ ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃ ਖੋਂਸੇਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ
ਕੋਜਿਯੇ ॥ ੨॥

ਹੇ ਦੁਃਖਭਞ੍ਜਕ ਵਿਭੋ ਗਿਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ੂਲਿਨ੍
ਹੇ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਨਿਵੇਦੀ ਜਨੈਕਬਨ੍ਧੋ ।
ਹੇ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਜਗਦ੍ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟ
ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੩॥

ਹੇ ਸਮਸ੍ਤ ਦੁਃਖੋਂਕੇ ਵਿਧ੍ਵਂਸਕ, ਵਿਭੁ, ਹੇ ਗਿਰਿਜੇਸ਼, ਹੇ ਸ਼ੂਲੀ, ਆਪਕਾ
ਸ੍ਵਰੂਪ ਵੇਦ ਏਵਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸੇ ਹੀ ਗਮ੍ਯ ਹੈ, ਸਮਸ੍ਤ ਚਰਾਚਰਕੇ ਏਕਮਾਤ੍ਰ
ਬਨ੍ਧੁਰੂਪ, ਹੇ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼, ਹੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ, ਜਗਤ੍ਸੇ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣ,
ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ! ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੋਜਿਯੇ ॥ ੩॥

ਹੇ ਧੂਰ੍ਜਟੇ ਗਿਰਿਸ਼ ਹੇ ਗਿਰਿਜਾਰ੍ਧਦੇਹ
ਹੇ ਸਰ੍ਵਭੂਤਜਨਕ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼ ਦੇਵ ।
ਹੇ ਸਰ੍ਵਦੇਵਪਰਿਪੂਜਿਤਪਾਦਪਦ੍ਯ
ਸਂਸਾਰਟੁਃਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੪॥

ਹੇ ਧੂਰ੍ਜਟਿ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰ੍ਵਤਪਰ ਸ਼ਯਨ ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਹੇ ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ
(ਪਾਰ੍ਵਤੀਰੂਪ ਅਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਵਾਲੇ) ਤਥਾ ਹੇ ਸਮਸ੍ਤ ਚਰਾਚਰਕੇ ਉਤ੍ਪਾਦਕ, ਹੇ
ਪ੍ਰਮਥਗਣੋਂਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ, ਦੇਵ, ਸਮਸ੍ਤ ਦੇਵਤਾਓਂਸੇ ਵਨ੍ਦਿਤ ਚਰਣਕਮਲਵਾਲੇ
ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ! ਆਪ ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੋਜਿਯੇ ॥ ੪॥

ਹੇ ਦੇਵਦੇਵ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼
ਕਾਲੀਪਤੇ ਗਣਪਤੇ ਗਜਚਰ੍ਮਵਾਸ ।
ਹੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਰਕ੍ਸ਼ ਸ਼ਮ੍ਭੋ
ਸਂਸਾਰਦੁਃ ਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੫॥

ਹੇ ਦੇਵਾਧਿਦੇਵ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜ, ਨਨ੍ਦੀਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ, ਕਾਲੀਪਤਿ, ਸਮਸ੍ਤ
ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਦਿ ਗਣੋਂਕੇ ਏਕਮਾਤ੍ਰ ਅਧਿਪਤਿ, ਗਜਚਰ੍ਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਹੇ
ਪਾਰ੍ਵਤੀਵਲ੍ਲਭ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਮ੍ਭੁ! ਆਪ ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ
ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੋਜਿਯੇ ॥ ੫॥

ਹੇ ਵੀਰਭਦ੍ਰ ਭਵਵੈਦ੍ਯ ਪਿਨਾਕਪਾਣੇ
ਹੇ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਮਦਨਾਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵਾਕਲਤ੍ਰ ।
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤੇ ਭਵਭੀਤਿਹਾਰਿਨ੍
ਸਂਸਾਰਦੁਃ ਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੬॥

ਹੇ ਵੀਰਭਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪ, ਸਂਸਾਰਰੂਪੀ ਰੋਗਕੇ ਚਿਕਿਤ੍ਸਕ, ਅਪਨੇ ਕਰਕਮਲੋਂਮੇਂ
ਪਿਨਾਕ ਨਾਮਕ ਧਨੁਸ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਹੇ ਨੀਲਕਣ੍ਠ, ਕਾਮਦੇਵਕਾ ਅਨ੍ਤ
ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਪਾਰ੍ਵਤੀਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਏਵਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਗਰੀਕੇ ਅਧਿਪਤਿ, ਸਂਸਾਰਰੂਪੀ
ਭਯਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ, ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ! ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ ਆਪ
ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੀਜਿਯੇ ॥ ੬॥

ਹੇ ਕਾਲਕਾਲ ਮਡ ਸ਼ਰ੍ਵ ਸਦਾਸਹਾਯ
ਹੇ ਭੂਤਨਾਥ ਭਵਬਾਧਕ ਹੇ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ ।
ਹੇ ਯਜ੍ਞਸ਼ਾਸਕ ਯਮਾਨ੍ਤਕ ਯੋਗਿਵਨ੍ਦ੍ਯ
ਸਂਸਾਰਦੁਃ ਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੭॥

ਹੇ ਕਾਲਕੇ ਭੀ ਮਹਾਕਾਲਸ੍ਵਰੂਪ, ਹੇ ਸੁਖਸ੍ਵਰੂਪ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ, ਹੇ ਸਦਾ ਸਹਾਯਕ,
ਹੇ ਭੂਤਨਾਥ, ਭਵਕੋ ਬਾਧਿਤ ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਧਾਰੀ, ਯਜ੍ਞਕੇ ਨਿਯਨ੍ਤਾ,
ਯਮਕੇ ਭੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕ, ਪਰਮ ਯੋਗਿਯੋਂਕੇ ਦ੍ਵਾਰਾ ਵਨ੍ਦਨੀਯ, ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ! ਇਸ
ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੀਜਿਯੇ ॥ ੭॥

ਹੇ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰ ਹੇ ਦਯਾਲੋ
ਹੇ ਸਰ੍ਵਭੂਤਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇ ।
ਹੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਸ਼ਿਖਿਨੇਤ੍ਰ ਚਿਦੇਕਰੂਪ
ਸਂਸਾਰਦੁਃ ਖਗਹਨਾਜ੍ਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ॥ ੮॥

ਹੇ ਵੇਦ-ਪ੍ਰਤਿਪਾਦ੍ਯ, ਹੇ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰ, ਹੇ ਦਯਾਲੁ, ਪ੍ਰਾਣਿਮਾਤ੍ਰਕੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ
ਕਰਨੇਮੇਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰ ਤਤ੍ਪਰ, ਹੇ ਅਪਨੇ ਕਰਕਮਲੋਂਮੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਧਾਰਣ
ਕਰਨੇਵਾਲੇ, ਸੂਰ੍ਯ, ਚਨ੍ਦ੍ਰ ਏਵਂ ਅਗ੍ਨਿਰੂਪ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਧਾਰੀ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪ,
ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ! ਇਸ ਸਂਸਾਰਕੇ ਗਹਨ ਦੁਃਖੋਂਸੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕੋਜਿਯੇ ॥ ੮॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮ੍ ।
ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਕਮ੍ ॥ ੯॥

ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਦ੍ਵਾਰਾ ਵਿਰਚਿਤ ਇਸ ऽ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਕਰਾਸ਼੍ਟਕऽ ਕਾ
ਜੋ ਭਕ੍ਤਗਣ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ-ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕ ਸਾਯਂ ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਤਃ ਨਿਤ੍ਯ ਪਾਠ ਕਰਤੇ
ਹੈਂ, ਉਨਕੇ ਸਮਸ੍ਤ ਪਾਪ ਨਿਸ਼੍ਚਯ ਹੀ ਨਸ਼੍ਟ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਕਰਾਸ਼੍ਟਕ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਹੁਆ ॥