Ashtaka

Shri Sharada Varnamala Stavah Lyrics in Kannada

Sri Sharada Varnamala stava composed by Jagadguru Sri Sri Chandrashekhara Bharati Mahaswamiji.

Sri Sharada Varnamala Stava in Kannada:

ಶ್ರೀಶಾರದಾವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತವಃ
ಶ್ರೀಶಿವಾಪೂಜ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾ ಶ್ರೀಕನ್ಧರಸಹೋದರೀ ।
ಶ್ರೀಧುತಸ್ಫಟಿಕಾ ಭೂಯಾತ್ ಶ್ರಿಯೈ ಮೇ ಶಾರದಾಽನಿಶಮ್ ॥ 1 ॥

ಶಾರದಾಭ್ರಸದೃಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ನೀಲನೀರದಕುನ್ತಲಾಮ್ ।
ಪಾರದಾಂ ದುಃಖವಾರಾಶೇಃ ಶಾರದಾಂ ಸತತಂ ಭಜೇ ॥ 2 ॥

ರತ್ನಚಿತ್ರಿತಭೂಷಾಢ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ನವಾಕ್ಸ್ತುತವೈಭವಾಮ್ ।
ನೂತ್ನಸಾರಸ್ಯದಾಂ ವಾಣೀಂ ಕೃತ್ಸ್ನಜ್ಞಾನಾಪ್ತಯೇ ಸ್ತುಮಃ ॥ 3 ॥

ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಂ ದಾನ್ತ್ಯಾದಿಗುಣದಾಯಿನೀಮ್ ।
ದಾನಧಿಕ್ಕೃತಕಲ್ಪದ್ರುಂ ದಾಸೋಽಹಂ ನೌಮಿ ಶಾರದಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಯೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಧ್ಯಾತಾ ಯೈಷಾ ಶೃಂಗಪುರಸ್ಥಿತಾ ॥

ಶಾರದಾಮ್ಬಾ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ಹಿ ನರೋತ್ತಮಾಃ ॥ 5 ॥

ನಮತ್ಸುರೀಕೈಶ್ಯಗನ್ಧಲುಬ್ಧಭ್ರಮರರಾಜಿತಮ್ ।
ನತೇಷ್ಟದಾನಸುರಭಿಂ ವಾಣೀಪಾದಾಮ್ಬುಜಂ ಸ್ತುಮಃ ॥ 6 ॥

ಮಸ್ತರಾಜಚನ್ದ್ರಲೇಖಾ ಪುಸ್ತಶೋಭಿಕರಾಮ್ಬುಜಾ ॥

ತ್ರಸ್ತೈಣನಯನಾ ವಾಣೀ ಧ್ವಸ್ತಾಘಂ ಮಾಂ ತನೋತ್ವರಮ್ ॥ 7 ॥

ಶಾರದಾಪಾದಸರಸೀರುಹಸಂಸಕ್ತಚೇತಸಾಮ್ ।
ಯತಿನಾಂ ರಚಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಾಂ ಶಿವದಾಯಕಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಕರಭಾರತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ।