Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Sharada Varnamala Stavah Lyrics in Kannada

Shri Sharada Varnamala Stavah Lyrics in Kannada

143 Views

Sri Sharada Varnamala stava composed by Jagadguru Sri Sri Chandrashekhara Bharati Mahaswamiji.

Sri Sharada Varnamala Stava in Kannada:

ಶ್ರೀಶಾರದಾವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತವಃ
ಶ್ರೀಶಿವಾಪೂಜ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾ ಶ್ರೀಕನ್ಧರಸಹೋದರೀ ।
ಶ್ರೀಧುತಸ್ಫಟಿಕಾ ಭೂಯಾತ್ ಶ್ರಿಯೈ ಮೇ ಶಾರದಾಽನಿಶಮ್ ॥ 1 ॥

ಶಾರದಾಭ್ರಸದೃಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ನೀಲನೀರದಕುನ್ತಲಾಮ್ ।
ಪಾರದಾಂ ದುಃಖವಾರಾಶೇಃ ಶಾರದಾಂ ಸತತಂ ಭಜೇ ॥ 2 ॥

ರತ್ನಚಿತ್ರಿತಭೂಷಾಢ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ನವಾಕ್ಸ್ತುತವೈಭವಾಮ್ ।
ನೂತ್ನಸಾರಸ್ಯದಾಂ ವಾಣೀಂ ಕೃತ್ಸ್ನಜ್ಞಾನಾಪ್ತಯೇ ಸ್ತುಮಃ ॥ 3 ॥

ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಂ ದಾನ್ತ್ಯಾದಿಗುಣದಾಯಿನೀಮ್ ।
ದಾನಧಿಕ್ಕೃತಕಲ್ಪದ್ರುಂ ದಾಸೋಽಹಂ ನೌಮಿ ಶಾರದಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಯೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಧ್ಯಾತಾ ಯೈಷಾ ಶೃಂಗಪುರಸ್ಥಿತಾ ॥

ಶಾರದಾಮ್ಬಾ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ಹಿ ನರೋತ್ತಮಾಃ ॥ 5 ॥

ನಮತ್ಸುರೀಕೈಶ್ಯಗನ್ಧಲುಬ್ಧಭ್ರಮರರಾಜಿತಮ್ ।
ನತೇಷ್ಟದಾನಸುರಭಿಂ ವಾಣೀಪಾದಾಮ್ಬುಜಂ ಸ್ತುಮಃ ॥ 6 ॥

ಮಸ್ತರಾಜಚನ್ದ್ರಲೇಖಾ ಪುಸ್ತಶೋಭಿಕರಾಮ್ಬುಜಾ ॥

ತ್ರಸ್ತೈಣನಯನಾ ವಾಣೀ ಧ್ವಸ್ತಾಘಂ ಮಾಂ ತನೋತ್ವರಮ್ ॥ 7 ॥

ಶಾರದಾಪಾದಸರಸೀರುಹಸಂಸಕ್ತಚೇತಸಾಮ್ ।
ಯತಿನಾಂ ರಚಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಾಂ ಶಿವದಾಯಕಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಕರಭಾರತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *